SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Manufacturing Processes - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Manufacturing Processes
Kod przedmiotu 06.9-WM-ER-ZiIP-27_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Julian Jakubowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Skills and competences in range: designing of technological processes, productive systems as well as the productive processes; the choice of process and the technology in dependence on: material, shape, function and the size of productions

Wymagania wstępne

Basic knowledge about manufacturing technique, materials, metrology, engineering graphics

Zakres tematyczny

Topics: theories of production process, manufacturing process, technological process, surroundings of production process, the productiveness, product. Classifications of production processes. Production system and its organization. Manufacturing process planning. Factory layout planning and analysis walk path planning. Product and its feature: functional, usable, trade. Quality computer aided assurance. Computer aided manufacturing, numerical control, direct numerical control. Tooling, equipment, fixtures development. Computer integrated manufacturing (CIM). The Sheer’s concept of information flow. Process simulation tools. Chosen examples of processes in different fields of technique. The form of organization of technological process and productive (the team technology).Technological specialisation and objective. FMS. The functional structure of productive process - the examples. Planning of technological process. The process of development of new product and the technology. Standarization, ISO 10303 norm. Virtual production. Elements of bill of costs. Traditional and integrated cycle of product development. Modern technologies in production systems. Assembly process design. Planning process: sizes of production, efficiency. Rapid tooling, rapid prototyping, rapid manufacturing.

Metody kształcenia

Lecture – aided by mulitimedia presentations, laboratory – using CAM systems

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture: exam in writing form which  includes verification of knowledge presented in the course of the lecture content

laboratory:  on the basis of studies carried out evaluations of components of technological processes and presentation of the project for the selected product.

Lecture – Exam.

Laboratory – credit with a grade. Credits are awarded on the basis of attendance, participation in classroom activities and project presentation.

Final grade: 0,5L+0,5E

Literatura podstawowa

Feld M. Projectowanie procesów technologicznych WNT 2004.

Erbel i inni Encyklopedia technik wytwarzania cz. I i II. WNT 2005.

Pająk Edward, Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja Wydawnictwo naukowe PWN, 2006

Pająk Edward, Zaawansowane technologie współczesnych systemów produkcyjnych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2000.

Józef Matuszek, Inżynieria produkcji, Bielsko-Biała 2000

Durlik I., Inżynieria zarządzania. Strategia i Projectowanie systemów produkcyjnych. T.1 i 2. Gdańsk, Agencja wydawnicza PLACET 2004.

Tomaszewski Z., Wprowadzenie do techniki. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2002.

Literatura uzupełniająca

Weiss Z.: Techniki komputerowe w przedsiębiorstwie. Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 1998

Honczarenko J., Elastyczna automatyzacja wytwarzania. WNT 2000.

Plichta J. Plichta S. – Komputerowo zintegrowane wytwarzanie. Koszalin1999.

Matuszek J., Inżynieria produkcji, Bielsko-Biała 2000.

Karpiński T. Inżynieria produkcji. WNT, W-wa 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Julian Jakubowski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-04-2018 18:22)