SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Multimedia Techniques - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Multimedia Techniques
Kod przedmiotu 06.9-WM-ER-BHP-51_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Familiarizing with multimedia techniques supporting the teaching-learning process.

Wymagania wstępne

Basic knowledge and abilities of ITC, including principles of IT and information system.

Zakres tematyczny

Multimedia techniques versus projecting and constructing teaching resources; media, mass media,
multimedia, hypermedia, multimedia didactic materials; projecting a didactic process with the use of
multimedia; multimedia strategy of teaching.
Applications used to multimedia presentations; multimedia presentation materials – basic features of
presentation, text and fonts, colour and sound, animation and video, presenting. Text and graphics, film
and sound in multimedia presentations. Graphics: raster, vector 2D, vector 3D.
Application of hypertext techniques in science/technology/education: Internet navigation, regular
searching and selecting text, digital and multimedia data; forms of presenting data; gathering and
archiving text, number, graphic and media data with the use of Internet techniques; creating multimedia
presentations and web pages, as well as the correct choice of component elements;
Modern tools of IT technology – they rise attractiveness and efficiency of teaching and learning
processes: interactive blackboard, cyber desk, e-learning;
Interactive sources of information, their use at work and in education. The media library – information
and didactic centre of work for a student and a teacher. Information workshops versus media education
(programme assumptions of an education path; media education: education aims, school tasks,
contents, achievements).
Use of the computer equipment and software in creating multimedia presentations; multimedia
presentation materials – basic features of a presentation, recommendations concerning a text and fonts,
colour and sound, animation and video; tips of carrying on a presentation.
New trends in a user-computer communication; service ergonomics, user’s interface, supporting the
service by users with dysfunctions (equipment and software solutions).
Media and mass communication versus the social system (media versus social and economy
development; society: mass, information, network, media). Communication including contemporary
multimedia techniques (means and forms of communication, models of the communication process).
Preparing and carrying on multimedia presentations and/or web pages helpful in the realization of the
programme content of the studied specialization (project of a multimedia presentation helpful in the
realization of programme content of the studied specialization; project of a presentation and web pages
in the realization of programme content of the studied specialization).

Metody kształcenia

Problem lecture, discussion, practical exercises.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lectures – in order to get a credit, it is necessary to get a positive grade of a written test that includes the
above mentioned topics.
Lab – permanent assessment and positive grades of tests (written and/or oral) that include the above
mentioned topics, of planned works, of prepared (in writing) issues/problems/tasks and their
presentation.

Literatura podstawowa

 1. Baron-Polańczyk E. (ed.), ICT in educational design: processes, materials, resources, Vol. 1-12, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2012/2013/2014/2015/2016. 
 2. Baron-Polańczyk E. (red.), Komputerowe wspomaganie dydaktyki, Oficyna Wydaw. UZ, Zielona Góra 2009.
 3. Baron-Polańczyk E., Multimedialne materiały dydaktyczne. Projektowanie i wykorzystywanie w edukacji techniczno-informatycznej, Oficyna Wydaw. UZ, Zielona Góra 2006.
 4. Baron-Polańczyk E., Multimedialne materiały prezentacyjne w dydaktyce techniki i informatyki [w:] M. Frejman (red.), Z problematyki edukacji nauczycielskiej studentów edukacji techniczno-informatycznej, Wydaw. UZ, Zielona Góra 2007.
 5. Bednarek J., Multimedia w kształceniu, PWN, Warszawa 2006.
 6. Boryczka B., Praktyczny przewodnik po Internecie dla bibliotekarzy, Bydgoszcz 2003.
 7. Danowski B., Windows XP. Instalacja i naprawa, Helion, Gliwice 2005.
 8. Fedak J., Fotografia cyfrowa od A do Z. Encyklopedia. MUZA SA, Warszawa 2006.
 9. Foley J.D., Wprowadzenie do grafiki komputerowej. WNT, Warszawa 2001.
 10. Gajda J., Juszczyk S., Siemieniecki B., Wenta K. (red.), Edukacja medialna, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2002.
 11. Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, PWN, Warszawa 2004.
 12. Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydaw. PWN, Warszawa 2004.
 13. Hetman J., Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z przepisami wykonawczymi, Wydaw. Biblioteka Analiz, Warszawa 2007.
 14. Juszczyk S., Człowiek w świecie elektronicznych mediów - szanse i zagrożenia, Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.
 15. Kołodziej P., Komputerowe studio muzyczne i nie tylko, Przewodnik, Wydaw. Helion, Gliwice 2007.
 16. Paul J., 100 sposobów na cyfrowe wideo, Wydaw. Helion, Gliwice 2007.
 17. Pikoń K., ABC internetu. Wydanie V, Helion, Gliwice 2006.
 18. Rosenfeld L., Morville P., Architektura informacji w serwisach internetowych, Gliwice 2003.
 19. Schwartz S., Po prostu Access 2003 PL, przeł. Koronkiewicz P., Wydaw. Helion, Gliwice 2004.
 20. Sokół M., Sokół R., Internet. Jak surfować bezpiecznie, Wydaw. Helion, Gliwice 2005.
 21. Williams R., Tollet J., Projektowanie stron WWW. Jak to zrobić? Wydaw. Helion, Gliwice 2004.

Literatura uzupełniająca

 1. Baron-Polańczyk E., Multimedialne materiały dydaktyczne w edukacji technicznoinformatycznej w szkole podstawowej i gimnazjum. Raport z badań, Oficyna Wydaw. UZ, Zielona Góra 2007.
 2. Baron-Polańczyk E., Praca nauczyciela wspomagana technologiami internetowymi [w:] Technologia Informacyjna i Komunikacyjna w Edukacji. Komputer i multimedia w pracy nauczyciela, Oficyna Wydaw. CDiDN w Szczecinie, Szczecin 2006, nr 3.
 3. Bednarek J., Media w nauczaniu, Szkoła, Dydaktyka, Zadania, Wydaw. MICOM, Warszawa 2002.
 4. Gajda J., Media w edukacji, Wyd. „Impuls”, Kraków 2002.
 5. Jagodzińska M., Obraz w procesach poznawania rzeczywistości, Wydaw. WSiP, Warszawa 1991.
 6. Jędryczkowski J., Prezentacje multimedialne w pracy nauczyciela, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008.
 7. Siemieniecki B. (red.), Technologia informacyjna w polskiej edukacji, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2002.
 8. Sokół M., Po prostu OpenOffice.ux.pl 2.0, Helion, Gliwice 2006.
 9. Steinbrink B., Multimedia: u progu technologii XXI wieku, przełożyli M. Waśko, A. Amarowicz, Wydaw. Robomatic, Wrocław 1993.
 10. Strykowski W. (red.), Media a edukacja, Wyd. eMPi2, Poznań 2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-04-2018 16:02)