SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Mechatronics - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Mechatronics
Kod przedmiotu 06.9-WM-ER-BHP-44_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr inż. Paweł Bachman
 • dr inż. Marcin Chciuk
 • dr inż. Piotr Gawłowicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The main result of this course is to know the mechatronic systems, drive types and sensory systems

Wymagania wstępne

Fundamentals of electrical engineering and electronics, fundamentals of computer science, fundamentals of automatics and control, mechanics, fundamentals of machine construction.

Zakres tematyczny

Elements of mechatronics. Mechatronic systems. Hydraulic, pneumatic and servo motors. Sensors: parameters and operating principles. Application of sensors for kinematic and dynamic measurements. Signals and signal processing. Computer-aided systems in mechatronics and machine drive design.

Metody kształcenia

Lecture, laboratory

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

The final grade is the average of the lab and the lecture, provided they receive both positive grades.

Literatura podstawowa

 1. Gawrysiak M., Analiza systemowa urządzenia mechatronicznego, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, 2003.
 2. Heimann B., Gerth W., Popp K., Mechatronika – komponenty, metody, przykład, PWN, Warszawa, 2001.
 3. Miłek M., Metrologia elektryczna wielkości nieelektrycznych, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2006.
 4. Mrozek Z., Komputerowo wspomagane projektowanie systemów mechatronicznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej, seria Inżynieria Elektryczna i Komputerowa, nr 1, Kraków, 2002.
 5. Stryczek S., Napęd hydrostatyczny tom I i II, WNT, Warszawa, 2005.
 6. Szejnach W., Napęd i sterowanie pneumatyczne, WNT, Warszawa, 2005

Literatura uzupełniająca

 1. Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, praca zbiorowa, WNT, Warszawa, 2004.
 2. Grono A.J., Mechatronika - laboratorium, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2004.
 3. Mrozek B., Mrozek Z.: Matlab i Simulink, Helion, Gliwice, 2004.
 4. Osiecki A., Hydrostatyczny napęd maszyn, WNT, Warszawa, 2004.
 5. Podstawy robotyki. Teoria i elementy manipulatorów i robotów. Praca zbiorowa pod redakcją Adama Moreckiego i Józefa Knapczyka, WNT, Warszawa, 1999.
 6. Uhl. T., Wybrane problemy projektowania mechatronicznego, Wydawnictwo Katedry Robotyki i Dynamiki Maszyn, AGH, Kraków, 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Marcin Chciuk (ostatnia modyfikacja: 29-04-2018 22:18)