SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Programming Languages - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Programming Languages
Kod przedmiotu 06.9-WM-ER-IB-40_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim is to acquire the skills and competencies of the structured programming in C language and the basics of programming in C ++

Wymagania wstępne

Basic knowledge of information technology.

Zakres tematyczny

Designing the program. Structured Programming. The algorithms and data structures and their representations in a programming language. Programming in C. The structure of the program, the command syntax. Fixed and variable data types. Operators, expressions. Type conversions. Arithmetic operators and their hierarchy. Instructions inputs and outputs. Conditional statements. Instructions iterative loops: for, while, for. Features: structure, arguments, result, prototype declaration calling. The formal parameters and actual functions. The concept and properties of the stack. Passing parameters by value and address. Returning values from functions. Recursive functions.

Indicators: declaration, initialization, and a reference to the address indicated value. Solid indicators and indices for fixed: properties and application range. Pointers to functions: examples of applications. Formal parameters of the function which is a pointer to a function.

Boards. The declaration, applicable examples. String as an array of characters. Arrays vs pointers. Multi-dimensional arrays. Data structures. Properties. Arrays of structures. Fields. Lift.

Introduction to object-oriented programming. The concept of class as an abstract data type, storage methods, encapsulation. Basics of inheritance. Polymorphism as a mechanism to support object-oriented programming.

Metody kształcenia

Lecture: Lecture in the form of a multimedia presentation
Laboratory: Exercises and calculations

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture - provided credit is to get a positive evaluation of the test.
Laboratory - provided credit is to pass all the laboratory.

The final grade received by the student is the arithmetic mean of the above grades.

Literatura podstawowa

1.     Loudon K. Algorytmy w C. Helion 2003.

2.     Kerighan, R. Programowanie w języku C. WNT 2000.

3.     Kisilewicz J. Język. w środowisku Borland C++. Wydanie IV. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2003.

4.     Stroustrup B. C++ Język programowania. WNT 2001

Literatura uzupełniająca

5. Lippman S.B. Model w C++, WNT, Warszawa, 1996.

6. Eckel B. Thinking in C++, Hellion, Warszawa, 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-04-2018 12:03)