SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka budowlana - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka budowlana
Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-Pra- 15
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Budownictwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr inż. Janusz Laskowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 0 0 0 0 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Podstawowym celem praktyki na kierunku jest umożliwienie wykorzystania teoretycznej wiedzy, zdobytej podczas zajęć dydaktycznych na studiach i skonfrontowanie jej z rzeczywistymi wymaganiami, stawianymi przez pracodawców. Chodzi więc o praktyczne zapoznanie studentów z poszczególnymi działami firm projektowych i wykonawczych oraz umożliwienie im wykazania się w pełni nabytą w trakcie kilku semestrów wiedzą.

Wymagania wstępne

Formalne: brak

Nieformalne: brak

Zakres tematyczny

Do podstawowych zadań praktyki budowlanej zalicza się:

 

  • zaznajomienie z organizacją firmy, kierownictwem robót i kierownictwem budowy oraz zapoznanie z robotami prowadzonymi lub wykonywanymi przez przedsiębiorstwo,
  • zapoznanie z podziałem funkcji personelu technicznego i administracyjnego z uwzględnieniem zakresu czynności i obowiązków,
  • zapoznanie się z procesem projektowania obiektów budowlanych,
  • poznanie podstawowych przepisów dyscypliny pracy oraz warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zapoznanie z obiegiem dokumentacji technicznej w trakcie projektowania oraz przepływu dokumentów w firmie,
  • zaznajomienie ze stosowanymi technologiami i technikami wykonawczymi,
  • zapoznanie z wybranymi działaniami instalatorskimi występującymi podczas wznoszenia obiektów budowlanych,
  • przygotowanie praktyczne do zawodu oraz ugruntowanie wiadomości teoretycznych przez zastosowanie ich na praktyce budowlanej,
  • zapoznanie się z czynnikami natury ekonomicznej i socjologicznej firmy.

Praktyka odbywana jest w ramach podpisanego porozumienia między Uczelnią a zakładem pracy. Zakład pracy może podpisać ze studentem umowę o pracę na okres odbywania praktyki.

Metody kształcenia

Metody ćwiczeniowo-praktyczne: metoda ćwiczeniowa, projektu, studium przypadku.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia studentowi praktyki z wpisem do indeksu jest przedstawienie przez niego, w odpowiednim terminie, prawidłowo wypełnionego i potwierdzonego przez zakład pracy dziennika praktyk. W dzienniku student zobowiązany jest zamieścić szczegółowe sprawozdanie z odbytej praktyki, dokumentujące wszystkie ważniejsze czynności i wykonywane prace. Organizator praktyki może zweryfikować sprawozdanie pod względem zgodności wykonywanej pracy przez studenta z kierunkiem studiów.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) - -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) - -
Łącznie - -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego - -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego - -
Łącznie - -

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Gerard Bryś (ostatnia modyfikacja: 19-04-2018 15:51)