SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Badania podłoża gruntowego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Badania podłoża gruntowego
Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDD-BadPodłGrunt01W-W-S14_pNadGenV08DE
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Budownictwo / Technologia i organizacja budownictwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z nowoczesnymi metodami badania podłoża gruntowego.

Wymagania wstępne

Geologia inżynierska, Wytrzymałość materiałów, Mechanika gruntów, Fundamentowanie.

Zakres tematyczny

Wpływ procesów geologicznych na parametry mechaniczne podłoża. Planowanie badań podłoża gruntowego. Parametry geologiczno-inżynierskie podłoża. Przegląd badań laboratoryjnych. Przegląd badań polowych gruntu. Dokumentowanie geotechniczne i geologiczno-inżynierskie na potrzeby budownictwa. Niepewność danych geotechnicznych i ryzyko geotechniczne. Zarządzanie ryzykiem geotechnicznym.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny i pokaz badań terenowych i laboratoryjnych.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 15 9
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 35 41
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

1. Pisarczyk St.: Gruntoznawstwo inżynierskie, PWN, Warszawa 2002.

2. Sikora Z.: Sondowanie statyczne. Metody i zastosowanie w geoinżynierii, PWN, Warszawa 2006.

3. Van Staveren M.: Uncertainty and Ground Conditions: A Risk Management Approach, Elsevier, Oxford 2006.

4. Wiłun Z.: Zarys geotechniki, WKiŁ, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca

1. Bażyński J. i inni: Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1998.

2. Clayton C.R., Matthews M.C., Simone N.E.: Site investigations, Univ. of Surrey 2005.

3. Myślińska E.: Grunty organiczne i laboratoryjne metody ich badania, PWN, Warszawa 2001.

4. PN-EN 1997 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne, PKN, Warszawa.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Gerard Bryś (ostatnia modyfikacja: 19-04-2018 15:57)