SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Numeryczne modelowanie konstrukcji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Numeryczne modelowanie konstrukcji
Kod przedmiotu Numer04_pNadGenHPMY1
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Budownictwo / Technologia i organizacja budownictwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Volodymyr Sakharov, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu statyki, kinematyki i dynamiki.

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw metod komputerowych; statyki konstrukcji; teorii sprężystości i plastyczności.

Zakres tematyczny

Ćwiczenia i laboratorium

Struktura programu metody elementów skończonych (MES) na przykładzie pakietu ABAQUS.

Modelowanie numeryczne konstrukcji prętowych (kratownic płaskich, ram płaskich). Definiowanie geometrii, podpór, parametry materiałów. Wyznaczanie przemieszczeń
i sił wewnętrznych, graficzna prezentacja otrzymanych wyników.

Statyka płyt. Wyznaczanie sił wewnętrznych oraz pola przemieszczeń w płycie od obciążenia zewnętrznego. Analiza płaskiego stanu naprężenia (PSN) w tarczy płaskiej.

Modelowanie elementów konstrukcyjnych w fazie transportu, składowania, montażu i pracy. Generacja geometrii i elementów skończonych. Siatki elementów skończonych. Dobór materiału, warunków brzegowych, obciążeń, modele materiałowe. Graficzne przedstawienie map naprężeń, odkształceń, przemieszczeń. Modelowanie obiektów istniejących z uwzględnieniem uszkadzania i wzmacniania.

Metody kształcenia

Laboratorium i ćwiczenia           - praca samodzielna nad zadaniem projektowym.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium i ćwiczenia     

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich projektów  i kolokwiów z zakresu modelowania numerycznego konstrukcji.

Ocena z przedmiotu : O = (C+L)/2

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 30
Łącznie 60 60
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

  1. ABAQUS – Instrukcja obsługi
  2. T. Łodygowski, W. Kąkol, Metoda elementów skończonych w wybranych zagadnieniach mechaniki konstrukcji inżynierskich. Politechnika Poznańska, Poznań 1994.

Literatura uzupełniająca

1.      Zienkiewicz O.C., Metoda elementów skończonych. Arkady, Warszawa 1972.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Gerard Bryś (ostatnia modyfikacja: 19-04-2018 15:57)