SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ochrona budynków, budowli i ich otoczenia przed hałasem - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ochrona budynków, budowli i ich otoczenia przed hałasem
Kod przedmiotu och.01_pNadGen6DZRD
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Budownictwo / Technologia i organizacja budownictwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Marek Talaga
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Uświadomienie zagrożeń wynikających z nadmiernego hałasu

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw akustyki

Zakres tematyczny

Dźwięk, hałas – podstawowe pojęcia i definicje. Propagacja dźwięku. Wpływ hałasu na człowieka. Dźwiękochłonność i dźwiękoizolacyjność. Izolacyjność przegród budowlanych. Dopuszczalne poziomy dźwięku w pomieszczeniach. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. Metody obniżania poziomu hałasu.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 25
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

  1. Puzyna C.: Zwalczanie hałasu w przemyśle, WNT Warszawa 1974
  2. Rybarczyk W. Walerian E. Kowal E. Projektowanie i wdrażanie rozwiązań zmniejszających hałas, IWZZ Warszawa 1988
  3. Engel Z.  Ochrona środowiska przed hałasem, PWN Warszawa 1993

Literatura uzupełniająca

  1. Taczanowska T. Jaśkowski P. Ergonomia w budownictwie, Politechnika Lubelska 1998
  2. Tytyk  E. Projektowanie ergonomiczne, PWN Warszawa- Poznań 2001

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Gerard Bryś (ostatnia modyfikacja: 19-04-2018 15:57)