SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Optymalizacja konstrukcji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Optymalizacja konstrukcji
Kod przedmiotu Optymalizacja konstrukcjiBUD_pNadGen6FFBH
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Budownictwo / Technologia i organizacja budownictwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie podstaw metod optymalizacji oraz polioptymalizacji konstrukcji budowlanych co do ich kształtu, sztywności i wytrzymałości.

Wymagania wstępne

Matematyka. Metody komputerowe. Wytrzymałość materiałów. Mechanika budowli.

Zakres tematyczny

Podstawy metodologii projektowania technicznego. Miary niezawodności i bezpieczeństwa konstrukcji. Kryteria optymalności konstrukcji. Optymalne kształtowanie łuków i słupów.

Optymalizacja wielokryterialna. Optymalne projektowanie belek i słupów.

Optymalne projektowanie belek i ram według teorii nośności granicznej i przystosowania.

Zadanie programowania kwadratowego. Dualność zasad energetycznych dla metod sił i przemieszczeń. Ekstremum funkcji na zbiorze wypukłym i warunki konieczne ekstremum. Warunki Karusha-Kuhna-Tuckera (KKT) dla zagadnień sprężysto-plastycznych. Metoda mnożników Lagrange’a. Teoria sterowania w problemach optymalizacji konstrukcji. Polioptymalizacja bele

Metody kształcenia

Wykład        - wykład konwencjonalny.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład                   Zaliczenie na podstawie kolokwium z progami punktowymi:

                              56% - 65% pozytywnych odpowiedzi – dst

                              66% - 75%                                           dst plus

                              76% - 85%                                           db

                              86% - 93%                                           db+

                              94% - 100%                                         bdb.

Zaliczenie przedmiotu:

                               Ocena końcowa jest ocena z wykładu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 30
Łącznie 60 60
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

1.   Bochenek B., Krużelecki J., Optymalizacja stateczności konstrukcji: współczesne problemy,  Kraków: Wydaw. Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, 2007.

  1. Brandt A.M.(red.), Kryteria i Metody Optymalizacji Konstrukcji. PWN, Warszawa 1977.

3.   Brandt A.M. (red.), Podstawy Optymalizacji Elementów Budowlanych. PWN,
Warszawa 1978.

4.      Mikulski L., Teoria sterowania w problemach optymalizacji konstrukcji i systemów, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2007.

5.   Ostwald M., Podstawy optymalizacji konstrukcji. Wyd. PP, Poznań 2005.

6.   Szymczak C., Elementy teorii projektowania. PWN, Warszawa 1998.

7.   Wasiutyński Z., Pisma, tom II: O zagadnieniach optymalizacji konstrukcyj
i o rozwijaniu tych zagadnień
. PWN, Warszawa 1978.

Literatura uzupełniająca

1.Borkowski A., Statyczna analiza układów prętowych w zakresach sprężystym
i plastycznym
. IPPT PAN, Warszawa – Poznań 1985.

2.Findeisen W., Szymanowski J., Wierzbicki A., Teoria i metody obliczeniowe optymalizacji. PWN, Warszawa 1980.

3.Majid K.I., Optymalne projektowanie konstrukcji. PWN, Warszawa 1981.

4.Stadnicki J.: Teoria i praktyka rozwiązywania zadań optymalizacji. WNT, Warszawa 
2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Gerard Bryś (ostatnia modyfikacja: 19-04-2018 15:57)