SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Renowacja budynków - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Renowacja budynków
Kod przedmiotu Renowacja budynkówWBUD_pNadGenUAPXN
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Budownictwo / Technologia i organizacja budownictwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Grzegorz Misztal
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Po zakończeniu kursu student ma uporządkowaną wiedzę na temat przestrzenno-strukturalnych właściwości budynków wykonywanych w różnych technologiach, jak również technologii ich renowacji w zakresie  wykonywania izolacji termicznych i wodochronnych, niezbędnych przy  termorenowacji budynków.

Wymagania wstępne

Technologie wznoszenia budynków. Budownictwo ogólne. Materiały budowlane.

Zakres tematyczny

Przedstawienie występujacych   technologii wznoszenia budynków w Polsce i Europie. Określenie rodzajów i zakresów prac remontowych i modernizacyjnych. Renowacja różnych elementów konstrukcyjnych takich jak stropy, ściany, konstrukcje dachów i pokryć dachowych. Omówienie technologii   renowacji w zakresie  wykonywania izolacji termicznych i wodochronnych, niezbędnych przy  termorenowacji budynków. 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, problemowy, z tekstem programowym.  Prezentacje technologii i materiałów w postaci multimedialnej.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie testu z progami punktowymi:

50%-60% pozytywnych odpowiedzi - dst,

61%-70%                                     - dst plus,

71%-80%                                      - db,

81%-90%                                       - db+,

91%-100%                                     - bdb.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 15 9
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 10 16
Łącznie 25 25
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 0
Łącznie 1 1

Literatura podstawowa

1. Markiewicz P.:Budownictwo ogólne. Archi- Plus, Kraków’06

2. Żenczykowski W.: Budownictwo ogólne. Arkady, W-wa‘87.

3. Mielczarek Z.: Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym. Arkady, W-wa‘01.

4. Sieczkowski J., Nejman T.: Ustroje budowlane. WPW, W-wa’91. 

5. Lewicki B.: Budynki wznoszone metodami uprzemysłowionymi. Arkady, W-wa’79.

6. Starosolski W.: Elementy budownictwa uprzemysłowionego. PWN, W-wa’76. 5.

7. Starosolski W.: Połączenia w żelbetowych konstrukcjach szkieletowych. Arkady, W-wa’93.

Literatura uzupełniająca

1.Inżynieryjne Problemy Odnowy Staromiejskich Zespołów Zabytkowych, KonferencjaNaukowo- Techniczna, Kraków, Politechnika Krakowska.

2. Czasopismo Renowacje

3. Czasopismo Izolacje

3. Czasopismo Murator

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Gerard Bryś (ostatnia modyfikacja: 19-04-2018 15:57)