SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane zagadnienia z realizacji obiektów przemysłowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z realizacji obiektów przemysłowych
Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDD-WZzROP-W-N14_pNadGen0VVD2
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Budownictwo / Technologia i organizacja budownictwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Marek Talaga
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Rozszerzenie wiadomości z przedmiotów technologicznych o zagadnienie specjalistyczne

Wymagania wstępne

Podstawy technologii robót budowlanych, znajomość budownictwa ogólnego

Zakres tematyczny

Trwałość konstrukcji przemysłowych. Diagnostyka i przyczyny powstawania uszkodzeń obiektów przemysłowych.  Zużycie techniczne i funkcjonalne – sposoby określania. Rodzaje uszkodzeń obiektów i przyczyny ich powstawania. Planowanie i przygotowanie prac remontowych. Organizacja i realizacja napraw. Technologia naprawy konstrukcji stalowych i żelbetowych oraz elementów zabezpieczających i wykończeniowych budowli przemysłowych. Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów przemysłowych. Technologia robót termomodernizacyjnych – systemy dociepleń obiektów przemysłowych – technologia realizacji. Technologia robót rozbiórkowych i wyburzeniowych. Wykonywanie robót w okresie zimowym. Remonty i wymiana instalacji

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny + referaty przygotowywane przez studentów

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 25
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

  1. Praca zbiorowa pod kierunkiem Leonarda Runkiewicza, Błędy i uszkodzenia budowlane oraz ich usuwanie, Wydawnictwo Informacji Zawodowej WEKA.
  2. Masłowski E., Spiżewska D., Wzmacnianie konstrukcji budowlanych, Arkady, Warszawa 2002
  3. Linczowski Cz., Naprawy, remonty i modernizacje budynków, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 1997
  4. Łempicki J., Ekspertyzy konstrukcji budowlanych. Arkady, Warszawa 1972
  5. Runkiewicz L., Raport o awariach i katastrofach konstrukcji budowlanych. ITB, Warszawa 1994
  6. Kobiak J., Błędy w konstrukcjach w żelbetowych, Arkady, Warszawa 1971

Literatura uzupełniająca

  1. Mitzel A., Stachurski W., Suwalski J., Awarie konstrukcji betonowych i murowanych, Arkady, Warszawa 1982.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Gerard Bryś (ostatnia modyfikacja: 19-04-2018 15:57)