SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Złożone konstrukcje metalowe I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Złożone konstrukcje metalowe I
Kod przedmiotu złoż08_pNadGen7DS0G
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Budownictwo / Technologia i organizacja budownictwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Gerard Bryś
 • dr inż. Elżbieta Grochowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie złożonych konstrukcji metalowych.

Wymagania wstępne

Kursy I stopnia kształcenia.

Zakres tematyczny

Wykład

Estakady suwnicowe: obciążenie od suwnic, belki suwnicowe pod suwnice natorowe, belki do suwnic podwieszonych, wzmocnione belki walcowane, belki blachownicowe, tężniki poziome, słupy estakad suwnicowych, odboje, obliczenia zmęczeniowe, rozwiązania konstrukcyjne słupów i tężników estakad suwnicowych.

Obliczenia kratowych słupów estakady suwnicowej.

Szkieletowe budynki wysokie: układy grawitacyjne, systemy stężeń, słupy w budynkach szkieletowych, długości wyboczeniowe, efekty drugiego rzędu, stropy, fundamenty.

Maszty, wieże: obciążenia, obciążenie wiatrem, obciążenie sadzią, maszty z odciągami, uproszczony schemat obliczeniowy, trzon kratowy.

 

Przekrycia strukturalne: struktury płaskie i zakrzywione, układy ortogonalne i diagonalne, pręty, węzły, struktury o prętach rurowych, rozwiązania systemowe, wyznaczanie sił wewnętrznych, wymiarowanie, oparcie na podporach, montaż.

Ćwiczenia

Rozwiązywanie zadań dotyczących budynków wysokich.

Laboratorium

Modelowanie przestrzenne budynku wysokiego.

Projekt

W ramach zajęć projektowych studenci wykonają indywidualnie projekt estakady suwnicowej.

Metody kształcenia

Wykład                           - wykład konwencjonalny.

Ćwiczenia                      - ćwiczeniowa – grupowe i indywidualne rozwiązywanie zadań.

Laboratorium                - metoda projektu.

Projekt                           - praca indywidualna nad projektem i w grupie.

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład                    Egzamin na podstawie testu z progami punktowymi:

                               50% - 60% pozytywnych odpowiedzi    dst,

                               61% - 70%                                           dst plus,

                               71% - 80%                                           db,

                               81% - 90%                                           db+,

                               91% - 100%                                         bdb.

Ćwiczenia                Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu indywidualnego lub grupowego.

Laboratorium           Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu z progami punktowymi j. w.

Projekt                    Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu indywidualnego .

Zaliczenie przedmiotu:

                               Ocena jest średnią z ocen : O = (W+C+L+P)/4

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 75 45
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 75 105
Łącznie 150 150
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 3
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 3
Łącznie 6 6

Literatura podstawowa

 1. Łubiński M., Filipowicz A., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe. Część I. Podstawy projektowania. Wydawnictwo Arkady 2005.
 2. Łubiński M., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe. Część II. Obiekty budowlane. Wydawnictwo Arkady  2004.
 3. Boretti Z., Bogucki W., Gajowniczek S., Hryniewiecka W.: Przykłady obliczeń konstrukcji stalowych. Wyd. III. Arkady. Warszawa 1975.
 4. Bródka J.: Stalowe konstrukcje hal i budynków wysokich, t.1 i 2,.Wyd. Politechniki Łódzkiej. Łódź 1994.
 5. Bródka J., Goczek J.: Podstawy konstrukcji metalowych, t. 1, Wyd. Politechniki Łódzkiej. Łódź 1993.
 6. Bródka J., Ledzion-Trojanowska Z.: Przykłady obliczania konstrukcji stalowych. Wyd. Politechniki Łódzkiej. Łódź 1992.
 7. Ziółko J., Zbiorniki metalowe na ciecze i gazy. Arkady. Warszawa 1986.
 8. Bryś G., Matysiak A.: Budownictwo stalowe. Belki. Słupy. Kratownice. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, Zielona Góra 1995.
 9. Matysiak A., Budownictwo stalowe. Belki podsuwnicowe. Estakady. PWN. Warszawa-Poznań 1994.
 10. Matysiak A., Grochowska E.: Konstrukcje stalowe. Belki podsuwnicowe. Estakady. Część I: Belki podsuwnicowe. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielnogórskiego. Zielona Góra 2016.
 11. Kłoś Cz., Mitzel A., Suwalski J., Zbiorniki na ciecze. Obliczenia i konstrukcja. Arkady. Warszawa 1961.
 12. Żmuda J.: Podstawy projektowania konstrukcji metalowych. Wydawnictwo TiT. Opole 1992.
 13. Krzyśpiak T.: Konstrukcje stalowe hal. Arkady. Warszawa 1980.
 14. Niewiadomski J., Głąbik J., Kazek M., Zamorowski J.: Obliczanie konstrukcji stalowych wg PN-90/B-03200. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2002
 15. Bogucki W., Żyburtowicz M.: Tablice do projektowania konstrukcji stalowych, Arkady. Warszawa 1996.
 16. Praca zbiorowa pod kierunkiem M. Giżejowskiego, J. Ziółko: Budownictwo ogólne. Tom 5. Stalowe konstrukcje budynków. Projektowanie według eurokodów z przykładami obliczeń. Arkady. Warszawa 2010.
 17. PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
 18. PN-ISO 5261?Ak. Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych (arkusz krajowy, 1994).
 19. PN-98/B-03215. Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.
 20. PN-86/B-02005. Obciążenia budowli. Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i wciągnikami.
 21. PN-97/B-06200. Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
 22. PN-EN 1990:2004. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
 23. PN-EN 1991-1-1:2004. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-1: Oddziaływania ogólne – Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.
 24. PN-EN 1991-1-3:2005. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-3: Oddziaływania ogólne – Obciążenie śniegiem.
 25. PN-EN 1991-1-4:2008. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-4: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru.
 26. PN-EN 1991-3:2008. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 3: Oddziaływania wywołane dźwignicami i maszynami.
 27. PN-EN 1993-1-1:2006. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
 28. PN-EN 1993-1-5:2008. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-5: Blachownice.
 29. PN-EN 1993-1-8:2006. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-8: Projektowanie węzłów.
 30. PN-EN 1993-1-9:2007. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-9: Zmęczenie.
 31. PN-EN 1993-6:2009. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 6: Konstrukcje wsporcze dźwignic.

Literatura uzupełniająca

1.      Biegus A.: Stalowe budynki halowe. Wydawnictwo Arkady 2004.

2.      Biegus A.: Nośność graniczna konstrukcji prętowych. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa – Wrocław 1997.

3.      Bródka J.: Stalowe konstrukcje hal i budynków wysokich. T.1 i 2. Wyd. Politechniki Łódzkiej. Łódź 1994.

4.      Krzyśpiak T.: Konstrukcje stalowe hal. Arkady. Warszawa 1980.

5.      Mromliński R.: Konstrukcje aluminiowe. Arkady. Warszawa 1992.

6.      Ziółko J.: Utrzymanie i modernizacja konstrukcji stalowych. Arkady. Warszawa 1991.

7.        Ziółko J., Włodarczyk W., Mendera Z., Włodarczyk S.: Stalowe konstrukcje specjalne. Arkady. Warszawa 1995.

8.        Poradnik projektanta konstrukcji metalowych (praca zbiorowa). Arkady. Warszawa 1980.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Gerard Bryś (ostatnia modyfikacja: 12-02-2019 10:48)