SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ekonomika budownictwa II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ekonomika budownictwa II
Kod przedmiotu Ekonomika budownictwa II01BUD_pNadGenSM56E
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Budownictwo / Technologia i organizacja budownictwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Paweł Urbański
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Rozszerzenie wiadomości z ekonomiki.

Wymagania wstępne

Podstawy technologii robót budowlanych, znajomość budownictwa ogólnego, rachunek optymalizacji.

Zakres tematyczny

Wykład

Optymalna lokalizacja inwestycji, czynniki wpływu, zagadnienia logistyczne związane z wyznaczoną lokalizacją, dobór optymalnych warunków materiałowych, teoria procesów synergicznych, inżynieria wartości, obliczanie maksymalnej zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa budowlanego, wyznaczanie optymalnej wielkości firmy budowlanej, sterowanie zapasami PB, wyznaczanie dopuszczalnego ryzyka. 

Ćwiczenia

Ćwiczenie z zakresu zarządzania nieruchomością, polegające na zaplanowaniu utrzymania i finansowania nieruchomości.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, ćwiczenia rachunkowe w grupie.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu.

Ćwiczenia – warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń  jest zaliczenie wszystkich zadań projektowych .

Ocena końcowa z przedmiotu: 50% z wykładu + 50% z ćwiczeń

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 40 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 35 45
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

1. Jaworski K.: Organizacja i planowanie w budownictwie. T. II. Zastosowanie badań operacyjnych. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1992

2.. Jerzak M.: Organizacja i ekonomika wykonawstwa budowlano-montażowego. Wydawnictwo PWN, Warszawa 1900

3. Rowiński L.: Organizacja i ekonomika budownictwa. Wydawnictwo PWN, Warszawa 1989

4. Stefański A., Walczak J.: Technologia robót budowlanych. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1983.

Literatura uzupełniająca

1. Biernacki J., Cyunel B.: Metody sieciowe w budownictwie, Arkady, Warszawa 1989

2. Jaworski K.: Metody projektowania realizacji budowy, PWN, Warszawa 1999

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Janusz Szelka, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-04-2018 09:24)