SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody podejmowania decyzji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody podejmowania decyzji
Kod przedmiotu met.09_pNadGenS5E6N
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Budownictwo / Technologia i organizacja budownictwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin

Cel przedmiotu

Poznanie nowoczesnych metod zarządzania

Wymagania wstępne

Podstawy matematyki, teoria systemów, podstawy technologii robót budowlanych.

Zakres tematyczny

Wykład

Geneza i uzasadnienie teorii podejmowania decyzji, typy modeli decyzyjnych, modele graficzne i formalne procesu inwestycyjno-budowlanego. Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji. Badania operacyjne. Geometryczne interpretacje liniowego modelu optymalnego. Metoda simplex. Metoda transportowa. Zastosowanie rachunku prawdopodobieństwa do podejmowania decyzji optymalnych. Teoria masowej obsługi. Statystyka matematyczna, testowanie hipotez, estymacja. Metoda Monte Carlo.

Projekt

Zadania projektowe z zakresu: programowania liniowego, algorytmu transportowego, harmonogramu zadania budowlanego.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Projekt oraz praca w grupie.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – Egzamin pisemny.

Projekt – warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych.

Ocena końcowa z przedmiotu: 50% z wykładu + 50% z ćwiczeń

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 55 45
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 45 55
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 2
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

  1. Kosecki A.: Stochastyczne modele sieciowe przy planowaniu zadań budowlanych. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1989
  1. Marcinkowska E.: Problemy decyzyjne w projektowaniu obiektów i procesów budowlanych. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1986.
  2. Morozowicz J.: Metody potokowe organizacji procesów budowlanych o charakterze deterministycznym. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 1982
  3. Praca zbiorowa pod redakcją E. Ignasiaka: Badania operacyjne. Wydawnictwo PWN. Warszawa 1996
  4. Sadowski Z.: Teoria podejmowania decyzji. Wydawnictwo PWN, Warszawa 1982.
  5. Siudak M.: Badania operacyjne. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1986.

Literatura uzupełniająca

  1. Jaworski K.: Organizacja i planowanie w budownictwie. T. II. Zastosowanie badań operacyjnych. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1992
  2. Starke P.: Sieci Petri. Podstawy. Zastosowania. Teoria. Wydawnictwo PWN, Warszawa 1987.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Gerard Bryś (ostatnia modyfikacja: 19-04-2018 15:57)