SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Nośność elementów konstrukcyjnych w fazie montażu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Nośność elementów konstrukcyjnych w fazie montażu
Kod przedmiotu noś.09_pNadGenMECTV
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Budownictwo / Technologia i organizacja budownictwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie warunków nośności konstrukcji w fazie montażu

Wymagania wstępne

Kursy I stopnia nauczania

Zakres tematyczny

Projekt:

Zawiesia. Praca zawiesi. Statyka i dynamika elementów konstrukcji podczas podnoszenia i transportu na zawiesiach.

Analiza stateczności wznoszonych konstrukcji. Stateczność elementów konstrukcji w poszczególnych fazach montażu. Statyka i nośność elementów w trakcie wznoszenia.

Stateczność i nośność wybranych elementów konstrukcji w trakcie montażu. Nośność elementów łukowych przy różnych sposobach montażu. Stateczność i nośność kolumn przy

Metody kształcenia

Projekt, ćwiczenia projektowe

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Projekt – warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z 2  projektów.

    Ocena końcowa z przedmiotu: średnia z 2 projektów.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 15 9
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 15 21
Łącznie 30 30
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 0
Łącznie 1 1

Literatura podstawowa

  1. Ziółko J., Orlik G.: Montaż konstrukcji stalowych. Arkady, Warszawa, 1980.
  2. Fligier K., Rowiński L., Szwabowski J.:Montaż zintegrowanych konstrukcji budowlanych, PWN Warszawa 1977.

Literatura uzupełniająca

  1. Augustyn J., Śledziewski E.: Technologiczność stalowych konstrukcji spawanych. Arkady, Warszawa, 1974.
  2. Poradnik majstra budowlanego,Arkady Warszawa 2005.
  3. Mielczarek Z.; Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym. Arkady, Warszawa 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Gerard Bryś (ostatnia modyfikacja: 19-04-2018 15:57)