SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Nowoczesne materiały i technologie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Nowoczesne materiały i technologie
Kod przedmiotu now. mat. i tech.BUD_pNadGenQZ0AQ
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Budownictwo / Technologia i organizacja budownictwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Marek Talaga
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie bieżących technologii i materiałów oraz tendencji ich rozwoju

Wymagania wstępne

Znajomość budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych I i II, technologii budowy.

Zakres tematyczny

Budulec ścienny typu Hebel i Silka, lekki szkielet stalowy typu Sudany ™, Degesil i Degepox Ecophone – sufity podwieszane, materiały STO, szybkowiążące cementy hydrauliczne Drizoro tamujące przecieki i pod ciśnieniem, powłoki bitumiczne termozgrzewalne, ciężkie betony przeciwjonizacyjne, folie budowlane Izovil, Izovil S, siatki plastyczne Strauss, poliwęglany jedno i wielokomorowe Macrolux Rodeca, silikony Den BraVen, najnowsza generacja Rockwool (jednowłóknista), materiały i technologia

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny oraz konwersatoryjny

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z referatu

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 35
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 15 15
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

  1. Szymański E.: Materiałoznawstwo budowlane. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001
  2. Szymański E., Kołakowski J.: Materiały budowlane z technologią betonu. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 1996.

Literatura uzupełniająca

  1. Katalogi systemowe do każdej omawianej technologii i każdego materiału

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Gerard Bryś (ostatnia modyfikacja: 19-04-2018 15:57)