SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Procesy inwestycyjne,umowy, przetargi - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Procesy inwestycyjne,umowy, przetargi
Kod przedmiotu Procesy inwestycyjne,umowy, przetargi01_pNadGenUTB3Y
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Budownictwo / Technologia i organizacja budownictwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Józef Włosek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie ogniw i uczestników procesu inwestycyjnego.

Wymagania wstępne

Znajomość prawa budowlanego, elementów kodeksu handlowego, organizacji produkcji budowlanej i ekonomiki budownictwa.

Zakres tematyczny

Wykład

Charakterystyka faz i etapów procesu inwestycyjnego. Postępowanie na etapie przygotowania, a potem realizacji inwestycji. Ciąg czynności od podjęcia decyzji o budowie, poprzez pozwolenie na nią wraz z uwarunkowaniami, fazę realizacji, odbioru prac, przekazania do eksploatacji. Klasyfikacja inwestycji, uczestnicy procesu inwestycyjnego i ich prawa oraz obowiązki. Nadzór budowlany. Rodzaje przetargów i warunki ich przeprowadzania. SIWZ i oferty. Podstawowa dokumentacja przetargowa. Umowy i zasadnicze ich aspekty.

Projekt

Opracowanie oferty przetargowej.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, ćwiczenia projektowe.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.

Projekt – warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych.

    Ocena końcowa z przedmiotu: 50% z wykładu + 50% z ćwiczeń

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 55 35
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 45 65
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 2
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

  1. Lapierre Ł.: Wybrane zagadnienia prawno-ekonomiczne w procesie budowlanym. Wydawnictwo OWEOB, Warszawa 2000.
  2. Lapierre Ł.: Zmiany w kodeksie cywilnym mające wpływ na zawieranie i wykonanie umów roboty budowlane. Wydawnictwo WACETOB, Warszawa 1996.
  3. Lemie M., Pieróg J., Sielewicz O.: Jak wygrać przetarg – Poradnik. Rynek zamówień publicznych. Warszawa 1997.

Literatura uzupełniająca

  1. Sielewicz O.: Zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem robót budowlanych. Wydawnictwo AWCETOB 1997
  2. Lapierre Ł.: Błędy i problemy prawne w zawieraniu i wykonywaniu umów oraz składaniu zamówień publicznych na roboty budowlane. Wydawnictwo WACETOB, Warszawa 1996.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Gerard Bryś (ostatnia modyfikacja: 19-04-2018 15:57)