SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Racjonalizacja energii w budynkach - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Racjonalizacja energii w budynkach
Kod przedmiotu rac03_pNadGen8TC5U
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Budownictwo / Technologia i organizacja budownictwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie zasad racjonalnego użytkowania energii w obiektach budowlanych, stosowania technologii energooszczędnych oraz dywersyfikacji źródeł energii w budownictwie.  Zapoznanie z technologiami redukcji zużycia energii oraz sposobami planowania działań obejmujących środki mające przyczynić się do poprawy energooszczędności urządzeń i budynków, do poprawy energochłonności dystrybucji energii, do redukcji wpływu transportu na zużycie energii, ułatwienia finansowania i realizacji inwestycji w tym zakresie, do wzmocnienia racjonalnego zachowania w odniesieniu do zużycia energii.

Wymagania wstępne

Fizyka Budowli I, Materiały Budowlane, Budownictwo Ogólne i Instalacje w budynku

Zakres tematyczny

Wykład

Podstawy prawne, wymagania i normy.   Zasady wykonywania audytu energetycznego.

Technologie dociepleń przegród budowlanych- przegrody poziome i pionowe.  Systemy zarządzania energią w budynkach i plan działania. Opracowanie wstępnego audytu energetycznego. Badanie efektów wykonanej termomodernizacji

Projekt

Opracowanie audytu energetycznego

Metody kształcenia

Wykład                    - wykład konwencjonalny,

Projekt                    - praca indywidualna nad projektem i w grupie.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład                        Zaliczenie na podstawie testu z progami punktowymi.

Projekt                    Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 60 40
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 40 60
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

 1. Abdrahman Alsabry: Fizyka budowli „dla doradców i audytorów energetycznych” Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, 2010
 2. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. nr 223, poz.1459).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. nr 201, poz. 1240)
 4. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 43, poz. 346).
 5. Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu przedsięwzięć termo modernizacynych (Dz.. U. nr 162, poz 1121 z późni. Zm).
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 15.01.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego. (Dz. U. nr 12, poz.114).
 7. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. (Dz. U. nr 223,poz. 1459).
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 17.03.2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. (Dz. U. 43, poz. 346).
 9. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania    charakterystyki energetycznej budynku i     lokalu  mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki.
 10.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego (Dz. U. nr 43, poz. 347).

Literatura uzupełniająca

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 2. PN-EN ISO 13790: 2008 Energetyczne właściwości użytkowe budynków – Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia.
 3. PN-EN 12831:2006  „ Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego ”
 4. PN-EN ISO 13789: 2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda obliczenia.
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z 16.08.19999 w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74, poz. 836).

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Gerard Bryś (ostatnia modyfikacja: 22-09-2018 10:51)