SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologia robót remontowych i modernizacyjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologia robót remontowych i modernizacyjnych
Kod przedmiotu Tech robót rem i moder 01_pNadGenQKYXU
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Budownictwo / Technologia i organizacja budownictwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Student powinien umieć zdiagnozować stan techniczny budynku i zaproponować sposób jego poprawy

Wymagania wstępne

Technologiie wykonywanie robót budowlanych - kubaturowych i wykończeniowych, znajomość budownictwa ogólnego

Zakres tematyczny

Kryteria trwałości elementów i obiektów. Diagnostyka i przyczyny powstawania uszkodzeń.

Zużycie techniczne, funkcjonalne i środowiskowe– zasady ustalania.

Rodzaje uszkodzeń obiektów i przyczyny ich powstawania. Książki obiektów i zasady ich prowadzenia. Planowanie i przygotowanie prac remontowych. Organizacja i realizacja napraw. Podstawowe pojęcia z zakresu prac remontowych. Objawy uszkodzeń (zarysowania, pęknięcia, przemieszczenia itp.) Przyczyny i rodzaje uszkodzeń obiektów budowlanych. Uszkodzenia (oraz ich usuwanie) wywołane pracą podłoża budowlanego. Technologia wzmacniania gruntów. Technologia napraw i wzmocnień konstrukcji fundamentowych . Technologia naprawy i wykonania w istniejących budynkach nowych.

Stosowanie systemów informatycznych diagnozowania stanu technicznego budynków oraz szacowania kosztow prac remontowych

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Prezentacje multimedialne technologii robót remontowych

Projekt : Diagnostyka uszkodzeń wybranego biektu, prezentacje wyników pracy studentów w terenie, dyskusja problemowa,

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin testowy z progami

50-60% - dost

61-70% - dost+

71-80% - dobry

81-90% - dobry+

910-100% - bdb

50-60% - dost

Zaliczenie projektu na ocenę na podstawie wykonanego zadania i kolokwium

 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 60 36
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 44 65
Łącznie 104 101
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 4 4
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 0
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

1. Małyszko L., Orłowicz R., Konstrukcje murowe. Zarysowania i naprawyWydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2000

2.Praca zbiorowa pod kierunkiem Leonarda Runkiewicza, Błędy i uszkodzeniabudowlane oraz ich usuwanie, Wydawnictwo Informacji Zawodowej WEKA.

3.Masłowski E., Spiżewska D., Wzmacnianie konstrukcji budowlanych, Arkady,Warszawa 2002

4.Praca zbiorowa pod redakcją J. Ważnego i J. Karysia, Ochrona budynków przedkorozją biologiczną, Arkady, Warszawa 2001

5.Linczowski Cz., Naprawy, remonty i modernizacje budynków, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 1997

6.Łempicki J., Ekspertyzy konstrukcji budowlanych. Arkady, Warszawa 1972

7.Borusiewicz W., Konserwacja zabytków budownictwa murowanego, Arkady,Warszawa 1985

8.Runkiewicz L., Raport o awariach i katastrofach konstrukcji budowlanych. ITB,Warszawa 1994

9.Kobiak J., Błędy w konstrukcjach w żelbetowych, Arkady, Warszawa 1971

10.Thierry J., Zalewski S., Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji. Arkady,Warszawa 1982.

Literatura uzupełniająca

1. Michalak H., Pyrak S., Domy jednorodzinne. Konstruowanie i obliczanie Arkady,Warszawa 2000

2.Romanowski J., Nadproża : projektowanie i obliczenia, WACETOB Sp. z o.o.,Warszawa 2001

3.Rossiński B., Błędy w rozwiązaniach geotechnicznych. Wydawnictwa geologiczne,Warszawa 1978

4.Mitzel A., Stachurski W., Suwalski J., Awarie konstrukcji betonowych i murowanych,Arkady, Warszawa 1982

5. Czasopisma: Izolacje, Murator,

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Gerard Bryś (ostatnia modyfikacja: 19-04-2018 15:57)