SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wizualizacja budowy i zaplecza produkcyjnego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wizualizacja budowy i zaplecza produkcyjnego
Kod przedmiotu wiz.02_pNadGenH8TNW
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Budownictwo / Technologia i organizacja budownictwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Marek Talaga
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Pokazanie „na żywo” przebiegu prac i problemów na budowie i zapleczu

Wymagania wstępne

Wiadomości z przedmiotów konstrukcyjnych i technologicznych z pierwszego stopnia studiów

Zakres tematyczny

Zajęcia będą odbywały się na budowach w okolicy Zielonej Góry. Na zajęciach na Uczelni będą omawiane i dyskutowane zagadnienia i procesy obserwowane na budowach. Główne aspekty wizualizowane na budowach to: nowoczesne technologie i materiały budowlane, maszyny i sprzęt budowlany, jakość  robót budowlanych, zagospodarowanie placu budowy, zarządzanie budową.

Metody kształcenia

Ćwiczenia na placu budowy i na uczelni

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz ustne sprawdziany wiedzy w terenie

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 35
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 15 15
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

  1. Poradnik majstra budowlanego, Arkady Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca

  1. Mielczarek Z.; Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym. Arkady, Warszawa 2005

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Gerard Bryś (ostatnia modyfikacja: 19-04-2018 15:57)