SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy wyceny nieruchomości - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy wyceny nieruchomości
Kod przedmiotu 04.0-WI-BUDD-PodWycNier03ć-Ć-S13_pNadGenDCN0L
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Budownictwo / Technologia i organizacja budownictwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z  podstawowymi informacjami z zakresu wyceny nieruchomości oraz nabycie przez Studentów umiejętności pozwalających na sporządzenie i prawidłową interpretację operatu szacunkowego.

Wymagania wstępne

Podstawy matematyki, statystyki oraz budownictwa ogólnego.

Zakres tematyczny

Wykład

Elementarne pojęcia związane z nieruchomościami. Rodzaje nie nieruchomości. Wypis i wyrys. Formy władania nieruchomościami. Źródła informacji o nieruchomościach. Obciążenia hipoteczne. Wartość rynkowa nieruchomości. Prawne aspekty wyceny nieruchomości. Podejścia, metody i techniki stosowane przy wycenie nieruchomości. Określenie zużycia obiektów budowlanych. Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych. Operaty szacunkowe – cel i zasady ich sporządzania.

Ćwiczenia

Sporządzenie operatów szacunkowych: technika porównywania nieruchomości parami, technika analizy statystycznej rynku oraz operat wyceny nieruchomości rolnych.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny i konwensatoryjny.

Ćwiczenia projektowe.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.

Ćwicznia – warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych

Ocena z przedmiotu: O = (W+C)/2

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 40 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 35 45
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

  1. Lapierre Ł.: Jak nabyć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz zmiany w ustawie prawo budowlane oraz ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym. WACETOB, Warszawa 1998.
  2.  Zbiór jednostkowych Wskaźników Cenowych z zakresu budownictwa ogólnego, mieszkaniowego i przemysłowego. ez IiII, Bistyp – Consulting, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca

  1. Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
  2. Ustawa z dn. 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 46 poz. 543 z 2000 r.)
  3. Ustawa z dn. 7.01.2000 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 6 poz. 70 z dnia 31 stycznia 200 r.)
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1998 r. w/s szczególnych zasad wyceny nieruchomości i trybu sporządzania operatu szacunkowego (Dz. u. nr 89 poz. 415).

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Gerard Bryś (ostatnia modyfikacja: 19-04-2018 15:57)