SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-D-04
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Julian Jakubowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Umiejętności i kompetencje w zakresie: statystycznej analizy danych, szeregów czasowych, stosowania modeli ekonometrycznych, modeli jakościowych, metod modelowania procesów dyskretnych i ciągłych, stosowania metod prognozowania i symulacji procesów w przedsiębiorstwie.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu: procesów produkcyjnych, ekonomii, statystyki. Dobra znajomość Excela.

Zakres tematyczny

W1      Proces produkcyjny. Przedsiębiorstwo produkcyjne. Znaczenie prognoz dla przedsiębiorstwa. Pojęcia podstawowe. Klasyfikacja metod prognozowania. Proces prognostyczny. Podejmowanie decyzji menedżerskich. Metody prognozowania. Horyzont prognozy

W2      Mierniki jakości prognoz. Błędy prognoz ex post i ex ante.

W3      Ilościowe metody prognozowania. Prognozy na podstawie modeli czasowych. Budowa szeregów czasowych. Modele szeregów czasowych z trendem.

W4      Modele analityczne. Liniowe modele wygładzenia wykładniczego. Modele autoregresji i średniej ruchomej (ARMA i ARIMA).

W5      Metody oparte na modelach ekonometrycznych. Etapy budowy modelu ekonometrycznego. Jednorównaniowe modele ekonometryczne.

W6      Jakościowe metody prognozowania Prognozowanie na bazie heurystyki. Modele analogowe. Modele ze zmiennymi wiodący Modele analizy kohortowej. Testy rynkowe

W7      Symulacja procesów ciągłych i dyskretnych. Monitorowanie prognoz. Oprogramowanie wspomagające procesy prognozowania. SAS, Statgraphics Plus, Systat,  Statistica.

W8      Zastosowanie scenariuszy w prognozowaniu.

 

Projekt (Laboratorium)

L1        Zastosowanie metody najmniejszych kwadratów w prognozowaniu. Wyznaczanie prostej regresji. Implementacja MNK w Excelu (reglinp).

L2        Ekstrapolacja liniowej funkcji trendu. Wyznaczanie prognoz punktowych i przedziałowych.

L3        Prognozowanie z wykorzystaniem nieliniowego modelu trendu. Linearyzacja funkcji.

L4        Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych. Wahania przypadkowe i sezonowe. Prognozowanie na bazie modeli adaptacyjnych. Metoda naiwna, średniej ruchomej prostej i ważonej.

L5        Modele wygładzania wykładniczego (Browna, Holta i Wintersa)

L6        Modele ekonometryczne.

L7        Heurystyczne metody prognozowania.

L8        Kolokwium

Metody kształcenia

Wykład klasyczny z wykorzystaniem multimediów

Projekt (laboratorium) z wykorzystaniem komputerów i oprogramowania

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin na ocenę w formie pisemnej obejmuje weryfikacje znajomości przedstawionych w trakcie wykładów treści

Projekt (Laboratorium): zaliczenie na ocenę, na podstawie składowych ocen z bieżących kolokwiów

Ocena końcowa z przedmiotu: średnia ważona:

Egzamin 0,4 + Projekt (Laboratorium) 0,6

Literatura podstawowa

  1. Maciąg A., R. Pietroń, S. Kukla: Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie. PWE 2013.

  2. Dittman P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o. 2003.

  3. Metody prognozowania – zbiór zadań pod redakcją Barbary Radzikowskiej - Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Wrocław 2004.

  4. Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze; metody i zastosowania. PWN, Warszawa 1997.

Literatura uzupełniająca

  1. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne (Teoria, przykłady, zadania) – Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  2. Dittman P. Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Wrocław 2000.

  3. Nowak E. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Agencja Wyd. Placed, Warszawa 1998.

  4. Zaliaś A., Teoria prognozy. PWE, Warszawa 1979.

  5. Gajda J. B., Prognozowanie i symulacja a prognozowanie gospodarcze. Wydawnictwo C.8. H. Beck, Warszawa 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 12-05-2018 14:07)