SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie projektem i innowacjami - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie projektem i innowacjami
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-D-05
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Josef Basl
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania projektami w szczególności innowacyjnymi.  Nabycie wiedzy o istocie, roli i miejscu innowacji w procesach rozwoju przedsiębiorstw. Zrozumienie ekonomicznej treści innowacji oraz programów motywacyjnych dla wzrostu kreatywności. Poznanie krajowej i europejskiej infrastruktury, programów i strategii proinnowacyjnych.

Wymagania wstępne

Podstawy ekonomii, Podstawy marketingu.

Zakres tematyczny

Wykład

Zarządzanie projektami w ujęciu ogólnym. Harmonogram i budżet projektu. Kierowanie zespołem projektowym. Kierunki rozwoju koncepcji zarządzania projektami i zarządzania przez projekty. Innowacje. Ekonomiczna treść innowacji. Innowacyjność, kreatywność i konkurencyjność. Procesy innowacyjne w przedsiębiorstwach. Człowiek i organizacja w procesie innowacyjnym – kultura zarządzania, organizacje wirtualne. Polityka i strategia zarządzania rozwojem przedsiębiorstw w zakresie produktów i usług, procesów, infrastruktury, otoczenia itp. Rola techniki informatycznej w innowacjach. Tworzenie i finansowanie projektów innowacyjnych. Regionalne strategie innowacji. Działalność instytucji regionalnych w zakresie pobudzania procesów innowacyjnych. Programy UE dla innowacji. Strategie innowacyjne polskich przedsiębiorstw – analiza na podstawie studiów przypadków.

Projekt

Regionalne strategie innowacji. Działalność instytucji regionalnych w zakresie pobudzania procesów innowacyjnych. Programy UE dla innowacji. Strategie innowacyjne polskich przedsiębiorstw – analiza na podstawie studiów przypadków.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Projekt – praca indywidualna i grupowa studentów z wykorzystaniem literatury i notatek z wykładów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

Ocena wystawiana na podstawie kolokwium pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień.

Projekt

Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związanych z realizacją zadań projektowych i przygotowania sprawozdania oraz jego „obrony” przez studenta.

Ocena końcowa – średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Pawlak M.; Zarządzanie projektami,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006.
  2. Trocki M., Grucza B., Ogonek K.; Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2003.
  3. Guliński J., Marciniec B.M.; Innowacje : podaż, popyt, instrumenty transferu, finansowanie, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 2000.
  4. Drucker P.F.; Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa, 1992.

Literatura uzupełniająca

  1. www.integris.net.pl oraz strony regionalnych rsi.
  2. red. Bogdanienko J; Innowacyjność przedsiębiorstw, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 2004.
  3. red. nauk Stankiewicz J.; Konkurencyjność i innowacyjność współczesnych organizacji, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 04-05-2018 12:10)