SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Logistyka przedsiębiorstw - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Logistyka przedsiębiorstw
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-D-09
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie metod i narzędzi zarządzania łańcuchem dostaw oraz projektowania i analizy przebiegu procesów logistycznych.

Wymagania wstępne

Logistyka produkcji.

Zakres tematyczny

  1. Zarządzanie łańcuchem dostaw i logistyką w sieciach przedsiębiorstw.
  2. Projektowanie procesów logistyki produkcji, dystrybucji i zaopatrzenia.
  3. Modelowanie i symulacja procesów logistycznych.
  4. Informatyczne technologie w zarządzaniu logistyką przedsiębiorstw. 
  5. Automatyzacja procesów logistycznych.
  6. Ekonomiczna ocena przedsięwzięć logistycznych.
  7. Trendy rozwoju logistyki przedsiębiorstw. 

Metody kształcenia

Wykład/Seminarium. Projekt

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Projekt 50% oceny. Kolokwium zaliczeniowe 50% oceny. 

Literatura podstawowa

  1. Kozłowski R., Sikorski A., Nowoczesne rozwiązania w logistyce, Wolters Kluwer Polska, 2013

  2. Pisz I., Sęk T.,  Zielecki W., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, 2013

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 04-05-2018 13:58)