SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projektowanie dla wytwarzania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projektowanie dla wytwarzania
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-D-12
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Julian Jakubowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Umiejętność zaawansowanego projektowania uwzględniającego możliwości wytwarzania.

 

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu: procesy produkcyjne, CAD, CAM, znajomość systemów do modelowania 3D

Zakres tematyczny

Wykład:

Pojęcie technologiczności konstrukcji ze względu na wytwarzanie. Przykłady różnych rozwiązań w różnych procesach technologicznych. Zaawansowane techniki modelowania 3D z uwzględnieniem cech technologicznych wyrobu. Historia DFM, dobór materiałów w aspekcie wytwarzania. Transformacja cech konstrukcyjnych na cechy wytwórcze w zależności od procesu. Przegląd różnych technologii wytwarzania i analiza cech wytwórczych charakterystycznych dla danych procesów. Ekonomiczne aspekty projektowania dla wytwarzania. Podejście horyzontalne i wertykalne do projektowanego wyrobu. Normy ISO oraz STEP (w zakresie cech technologicznych)

Ćwiczenia:

Analiza przykładowych wyrobów i wydzielanie cech charakterystycznych dla wytwarzania.

Projekt:

Wykonanie modelu 3D w systemie Catia przy uwzględnieniu cech technologicznych

 

Metody kształcenia

Wykład: klasyczny z wykorzystaniem multimediów, ćwiczenia: analiza przykładowych wyrobów ze względu na technologiczność wykonania, projekt: wykonanie projektu w wybranym systemie 3D (Catia, Inventor).

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na ocenę. Ocena wystawiana na podstawie aktywności na zajęciach oraz kolokwium końcowego.

Ćwiczenia: analiza bieżących rozwiązań.

Projekt: zaliczenie na ocenę. Ocena wyznaczana na podstawie oceny: umiejętności związanej z realizacją zadań projektowych i przygotowanie sprawozdania oraz prezentacji końcowego modelu.

Ocena końcowa z przedmiotu: średnia ważona: wykład 0,3, ćwiczenia 0,3 projekt 0,4

Literatura podstawowa

  1. Inżynieria produkcji. Kompendium wiedzy. red. R. Knosala 2017

  2. James G. Brala Design for manufacturability - Handbook McGraw Hill. 2004.

  3. Pobożniak J. Programowanie obrabiarek sterowych numerycznie w systemie CAD/CAM Catia V5

  4. Lisowski E., Modelowanie geometrii elementów maszyn i urządzeń w systemach CAD 3D. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003.

Literatura uzupełniająca

  1. Inżynieria produkcji (zeszyty 1,2,3,5, 13,14) red. J. Jakubowski i inni. Wyd. UZ, 2005, 2006, 2007, 2017, 2018.

  2. Przybylski W., Deja M., Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn, WNT. Warszawa 2007

  3. Chlebus E. Techniki komputerowe CAX w inżynierii produkcji, WNT, W-wa 2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 04-05-2018 14:31)