SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody i techniki zarządzania produkcją - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody i techniki zarządzania produkcją
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-D-13
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Taras Nahirnyy
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie i ugruntowanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania produkcją i usługami, które będą wykorzystane w dalszym procesie kształcenia i użyteczne w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Organizacja systemów produkcyjnych. Zarządzanie projektem i innowacjami.

Zakres tematyczny

Wykład

Zarządzanie działalnością podstawową, reguły zarządzania, zarządzanie działalnością podstawową a zarządzanie finansowe, graniczny punkt rentowności. Tradycyjny i współbieżny proces rozwoju produktu. Zarządzanie różnorodnością: wykres przychód – wkład, metoda Pareto-ABC, diagram Iszikawy. Analiza wartości. Jakość, kompleksowe zarządzanie jakością, FMEA. Niezawodność wyrobu i systemu. Cykl życia wyrobu. Lokalizacja przedsiębiorstwa, rozmieszczanie obiektów i stanowisk pracy, analiza kolejności przebiegu operacji. Projektowanie linii potokowych, metoda równoważenia linii. Obsługa eksploatacyjna wyposażenia produkcyjnego, zasady organizacji remontów. Projektowanie przepływu produkcji, analiza porównawcza, równoważenie linii potokowych. Statystyczna kontrola procesu produkcyjnego, karty kontrolne i odbiór wyrywkowy. Komputerowe wspomaganie sterowania działalnością podstawową. Podstawowe techniki prognozowania. Planowanie kalendarzowe, planowanie terminów wykonania operacji i przydział pracy. Zarządzanie zapasami, zapotrzebowanie niezależne i zależne, specyfikacja materiałowa i struktura wyrobu, sposoby obniżki zapasów materiałowych. Systemy planowania i sterowania produkcją MRP, MRP II, ERP, „Just-in-Time", kanban, OPT. Zarządzanie przedsięwzięciami, planowanie zapotrzebowania materiałowego. Zaopatrzenie, ocena dostawców.

Projekt

Tematy zagadnień projektowych obejmują: analiza SWOT, metoda Pareto-ABC, analiza wartości, FMEA, zasady projektowania linii potokowych, metoda równoważenia linii, harmonogramowanie produkcji w warunkach zmiennego zapotrzebowania.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Projekt: prezentacja, dyskusją okrągłego stołu i giełdą pomysłów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

Ocena wystawiana na podstawie sprawdzianu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień.

Projekt

Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z realizacją zadań projektowych i przygotowanie sprawozdania oraz składowej za „obronę” przez studenta sprawozdania z realizacji projektu.

Ocena końcowa – średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G., Zarządzanie produkcją i usługami, WNT, Warszawa, 1997
  2. Matuszek J., Inżynieria Produkcji. Skrypt Politechnika Łódzka, 2000.
  3. Durlik I., Inżynieria Zarządzania. Strategia i Projektowanie Systemów Produkcyjnych  T. 1 i 2. Agencja Wydawnicza Placet, 2004.

Literatura uzupełniająca

  1. Duraj J., Podstawy Ekonomiki Przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2000.
  2. Jonson R., Chambers S., Harland Ch., Harrison A., Slack N., Zarządzanie działalnością operacyjną. Analiza przypadków.
  3. Dwiliński L.: Zarządzanie produkcją. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa, 2002.
  4. Brzeziński M. (red.), Organizacja i sterowanie produkcją, Placet, Warszawa, 2002
  5. Waters D., Zarządzanie operacyjne : towary i usługi Warszawa, PWN, 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 25-04-2018 19:27)