SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie operacyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie operacyjne
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-D-14
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Taras Nahirnyy
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie i ugruntowanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania operacyjnego, która będzie wykorzystywana w dalszym procesie kształcenia i użyteczna w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Organizacja systemów produkcyjnych. Zarządzanie projektem i innowacjami.

Zakres tematyczny

Wykład

Operacja, zarządzanie operacyjne, strategia operacyjna. Planowanie produktu, opracowanie nowego produktu, cykl życia produktu. Prognozowanie popytu, szeregi czasowe, regresja liniowa. Projektowanie i analiza procesu produkcyjnego, równoważenie linii produkcyjnej, techniki rozmieszczenia. Zdolność produkcyjna i planowanie wydajności, niezawodność wyposażenia i wymiana sprzętu. Kompleksowe zarządzanie jakością, koszty jakości, FMEA, diagram przyczynowo-skutkowy, statystyczna kontrola procesu produkcyjnego, karty kontrolne. Planowanie zagregowane i główny plan produkcji. Planowanie zapotrzebowania materiałowego, drzewo produktu, systemy MRP. Wybrane narzędzia Lean: Just-in-Time – Kanban. Podstawy zarządzania projektami i planowanie zasobów. Łańcuch dostaw, system magazynowania niezależnego, lokalizacja zakładu.

Projekt

Tematy zagadnień projektowych obejmują: metoda Pareto-ABC, FMEA, zasady projektowania linii potokowych, metoda równoważenia linii, harmonogramowanie produkcji i planowanie zapotrzebowania materiałowego w warunkach zmiennego zapotrzebowania oraz ograniczonych zasobów, planowanie zagregowane.

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Projekt: metoda projektu, samodzielna praca w zespołach 2-3 osobowych – prezentacja opracowanego materiału przez studentów w formie multimedialnej, dyskusja nad prezentowaną treścią.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

Ocena wystawiana na podstawie sprawdzianu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień.

Projekt

Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z realizacją zadań projektowych i przygotowanie sprawozdania oraz składowej za „obronę” przez studenta sprawozdania z realizacji projektu.

Ocena końcowa – średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

Waters D., Zarządzanie operacyjne : towary i usługi. PWN, Warszawa, 2001.

Johnston R., Chambers S., Harland Ch., Harrison A., Slack N. Zarządzanie działalnością operacyjną. Analiza przypadków, PWN, Warszawa. 2002.

Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G., Zarządzanie produkcją i usługami, WNT, Warszawa, 1997.

Literatura uzupełniająca

Matuszek J., Inżynieria Produkcji. Skrypt Politechnika Łódzka, 2000.

Durlik I., Inżynieria Zarządzania. Strategia i Projektowanie Systemów Produkcyjnych  T. 1 i 2. Agencja Wydawnicza Placet, 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 25-04-2018 19:27)