SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Sterowanie jakością - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Sterowanie jakością
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-IJ-D-18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Iwona Pająk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zdobycie rozszerzonej wiedzy o metodach statystycznej kontroli jakości w toku produkcji i w badaniach odbiorczych, wykształcenie umiejętności oceny i nadzorowania systemów pomiarowych dla potrzeb SPC.

Wymagania wstępne

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, statystyka matematyczna, podstawy metrologii

Zakres tematyczny

Wykład:

Modyfikacje klasycznych kart kontrolnych. Transformacje danych dla kart kontrolnych dla krótkich serii. Karty wieloźródłowe. Karty wielowymiarowe (T2 Hottelinga, MEWMA, wielowymiarowa kart CUSUM).  Karty adaptacyjne. Karty dla rozkładów innych niż normalny.

Plany kontroli odbiorczej. Statystyczna kontrola jakości w badaniach odbiorczych. Plany odbioru wg oceny alternatywnej i właściwości liczbowych. Plany jedno-  i wielostopniowe, plany sekwencyjne.

Analiza stabilności i zdolności systemów pomiarowych dla potrzeb SPC. Wymagania stawiane systemom pomiarowym. Procedury analizy zdolności systemów pomiarowych. Obliczanie wskaźników zdolności Cg, Cgk. Analiza powtarzalności i odtwarzalności pomiarów.

Projekt:

Zadania projektowe realizowane są przy pomocy pakietu STATISTICA. Dostarczone przez prowadzącego zbiory danych pomiarowych oraz dane losowe wykorzystywane są do rozwiązywania problemów z zakresu analizy stabilności i zdolności procesów i systemów pomiarowych oraz  oceny odbiorczej.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny

Projekt: projekt realizowany w grupach lub indywidualnie

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie egzaminu

Projekt: zaliczenie projektu

Ocena końcowa – średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Dietrich E., Schulze A., Metody statystyczne w kwalifikacji środków pomiarowych maszyn i  procesów produkcyjnych, Notika System, Warszawa 2000
  2. Hamrol A., Mantura Wł., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2015
  3. Kończak G, Metody statystyczne w sterowaniu jakością produkcji, Akademia Ekonomiczna Katowice, 2007
  4. Sałaciński T.: SPC Statystyczne sterowanie procesami produkcji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca

  1. Montgomery D.C.,  Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley & Sons, New York,  2009
  2. Rabiej M., Statystyka z programem Statistica, Helion, Gliwice 2012

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 04-05-2018 19:34)