SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Planowanie doświadczeń (DoF) - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Planowanie doświadczeń (DoF)
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-IJ-D-20
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Iwona Pająk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Projekt 45 3 27 1,8 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie zagadnień związanych z planowaniem doświadczeń, wykształcenie umiejętności analizy wyników pomiarów z wykorzystaniem metod analizy statystycznej.

Wymagania wstępne

kurs statystyki matematycznej

Zakres tematyczny

Wykład:

Podstawy teoretyczne badań doświadczalnych – teoria eksperymentu. Identyfikacja i sformułowanie problemu. Wybór wielkości charakteryzujących obiekt badań. Określenie celu badań: wyznaczenie funkcji obiektu, weryfikacja istotności wpływu wielkości wejściowych na wielkości wyjściowe. Ustalenie metody badań: wybór planu doświadczenia, określenie liczby doświadczeń i liczby powtórzeń.

Plany randomizowane: plan randomizowany kompletny, randomizowany blokowy, plan typu kwadrat łaciński i grecko łaciński, plany zdeterminowane: całkowite i ułamkowe, dwupoziomowe, trzypoziomowe i wielopoziomowe.

Analiza wyników pomiarów, metody statystyczne. Ocena istotności wpływu w prostych eksperymentach porównawczych - weryfikacja hipotez statystycznych, w eksperymentach jedno i wieloczynnikowych - analiza wariancji. Aproksymacja funkcji obiektu oraz weryfikacja adekwatności funkcji obiektu oraz ocena istotności jej parametrów - analiza regresji.

Projekt:

Zadania projektowe realizowane są przy pomocy pakietu STATISTICA. Dostarczone przez prowadzącego zbiory danych pomiarowych oraz dane losowe wykorzystywane są do rozwiązywania problemów z zakresu analizy i oceny próbek, weryfikacji hipotez statystycznych oraz analizy wariancji i analizy regresji.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny

Projekt: projekt realizowany w grupach lub indywidualnie

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie egzaminu

Projekt: zaliczenie projektu

Ocena końcowa – średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Dobosz M., Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wyd. EXIT, Warszawa, 2001,

  2. Górecka R., Teoria i technika eksperymentu, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków, 1998

  3. Korzyński M., Metodyka eksperymentu. Planowanie, realizacja i statystyczne opracowanie wyników eksperymentów technologicznych. Warszawa, PWN, 2006

  4. Kukiełka L., Podstawy badań inżynierskich, PWN, Warszawa, 2002

  5. Mańczak K., Technika planowania eksperymentu, WNT, Warszawa 1976

Literatura uzupełniająca

  1. Brandt S., Analiza Danych, PWN, Warszawa 2002

  2. Wawrzynek J., Planowanie eksperymentów zorientowane na doskonalenie jakości produktu, Wyd. Uniw. Ekon. We Wrocławiu, Wrocław, 2009

  3. Montgomery D. C., Design and Analysis of Experiments, Wiley, 2012

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 04-05-2018 14:50)