SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

B2B Marketing - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu B2B Marketing
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-IJ-D-24
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym celem jest poznanie modelu B2B marketing,

Wymagania wstępne

Podstawy marketingu, Zarządzanie relacjami z klientami

Zakres tematyczny

Wykład obejmuje następujące zagadnienia: wprowadzenie do systemów typu B2B, technologie w rozwiązaniach B2B, realizacja zakupów w modelu B2B - model katalogowy, model aukcyjno-przetargowy, filary rynku B2B, przykłady rozwiązań B2B marketing.

W ramach projektu studenci będą projektowali model zastosowania B2B marketing dla wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Projekt będzie obejmował zastosowanie narzędzia B2B marketing do zarządzania strategią marketingową firmy. W ramach projektu studenci będą korzystali z narzędzia informatycznego, np. modułu CRM systemu SAP.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Projekt.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na ocenę

Ocena wystawiana na podstawie egzaminu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości przedmiotowych zagadnień.

Projekt: zaliczenie na ocenę, kolokwium pisemne - ocena umiejętności związanych z realizacją zadań projektowych.

Ocena końcowa: 50%W, 50% projekt

 

Literatura podstawowa

1. Patalas-Maliszewska J., 2017, Methods and Tools for the knowledge Management in Manufacturing Companies, University of Zielona Góra

2. Hutt M., Speh T., 2013, Business Marketing Management, Cengage Learning EMEA              

<!-- right infos--><!-- product img-->

 

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 04-05-2018 20:17)