SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Techniki Cax w inżynierii produkcji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Techniki Cax w inżynierii produkcji
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-IJ-D-25
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Julian Jakubowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Umiejętność doboru narzędzi CAx do określonego problemu modelowania 3D, opracowania prezentacji marketingowej wirtualnego wyrobu oraz metod zarządzania rozwojem wirtualnego wyrobu.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu: technologie informacyjne, procesy produkcyjne, CAD, CAM

Zakres tematyczny

Laboratorium:

Wprowadzenie do systemu CATIA: podstawowe nastawy, widoki modeli, geometryczne i wymiarowe wiązania szkicu. Metody modelowania bryłowego, powierzchniowego i hybrydowego. Modelowanie elementów cienkościennych. Techniki składania zespołów. Wirtualna rzeczywistość w ujęciu inżynierskim. Techniki CAx w strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Wprowadzenie do systemów CAQ w inżynierii jakości. Wprowadzenie do systemów CAQ w inżynierii jakości. Metody i techniki komputerowego wspomagania projektowania, planowania i realizacji procesów pomiarowych, a także procedur kontroli jakości. Metodyka APQP, sporządzanie planu jakości, planu kontroli. Zarządzanie nowymi projektami według metodyki APQP. Metody określania zdolności systemów pomiarowych dla właściwości mierzalnych wg wytycznych QS 9000 / MSA-3*. Analiza powtarzalności i odtwarzalności „R&R”, niepoprawność, rozdzielczość, wskaźniki oceny zdolności, interpretacja i wymagania. Analiza graficzna. Wprowadzenie teoretyczne i aspekty praktyczne stosowania metod oceny zdolności systemów pomiarowych w metrologii wielkości geometrycznych. Maszyny pomiarowe i oprogramowanie wspomagające analizę wyników. Projektowanie odwrotne.

 

Projekt:

Zastosowanie modułu Functional Tolerancing and Analysing systemu Catia w powiązaniu z innymi systemami CAD/CAM. Integracja przyrządów pomiarowych w komputerowo wspomagany system zapewnienia jakości (CAQ). Opracowanie systemu modelowego dla wskazanego wyrobu pozwalającego na realizację nadzoru i kontroli procesu wytwarzania przez ocenę dokładności wymiarowo-kształtowej. Wykonanie projektu stanowiska produkcyjnego. Przedstawienie etapów i analiz realizowanego projektu, który powinien wskazać na efektywność zastosowania technik CAx poprzez integrację rozwój produktu z fazami jego rozwoju procesu wytwarzania.

Metody kształcenia

Laboratorium, metoda projektu, praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium: zaliczenie na ocenę

Ocena wystawiana na podstawie opracowań zadań laboratoryjnych obejmujących weryfikację znajomości podstawowych zagadnień.

Projekt: zaliczenie na ocenę

Ocena wyznaczana na podstawie oceny: umiejętności związanej z realizacją zadań projektowych i przygotowanie sprawozdania oraz obrony przez studenta sprawozdania z realizacji projektu.

Ocena końcowa z przedmiotu: średnia laboratorium 0,5 + projekt 0,5

Literatura podstawowa

  1. Inżynieria produkcji. Kompendium wiedzy. red. R. Knosala 2017

  2. Lisowski E., Modelowanie geometrii elementów maszyn i urządzeń w systemach CAD 3D. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003.

  3. Inżynieria produkcji (zeszyty 1,2,3,5) red. J. Jakubowski i inni. Wyd. UZ, 2005, 2006, 2007.

  4. Chlebus E. Techniki komputerowe CAX w inżynierii produkcji, WNT, W-wa 2000.

  5. Skarka W., A. Mazurek Catia. Podstawy modelowania i zapisu konstrukcji. Wyd. Helion 2005.

  6. Wyleżoł M., Podstawy modelowania powierzchniowego i hybrydowego w systemie CATIA. Wyd. Helion 2005

Literatura uzupełniająca

  1. Przybylski W., Deja M., Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn, WNT. Warszawa 2007

  2. Wełyczko A. Przykłady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym. Wyd. Helion 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 04-05-2018 19:55)