SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zaawansowane procesy technologiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zaawansowane procesy technologiczne
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-IJ-D-27
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Julian Jakubowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie nowoczesnych technik wytwarzania i procesów technologicznych.

 

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu: procesy produkcyjne, techniki wytwarzania, CAM, znajomość systemów do modelowania 3D

Zakres tematyczny

Wykład:

Przegląd zaawansowanych systemów wytwarzania w obróbce ubytkowej (nowoczesne narzędzia, HSC, obróbki erozyjne i hybrydowe). Urządzenia technologiczne stosowane we współczesnych systemach produkcyjnych. Systemy technicznego przygotowania produkcji (CAD/CAM AI, RO). Reenginering. Aspekty ekonomiczne i jakościowe. Przegląd różnych technologii wytwarzania i analiza cech wytwórczych charakterystycznych dla danych procesów.  Normy ISO oraz STEP (w zakresie wytwarzania)

Projekt:

Opracowanie procesu technologicznego w systemie CAM dla wybranego detalu.

Metody kształcenia

Wykład: klasyczny z wykorzystaniem multimediów, projekt: wykonanie projektu w wybranym systemie CAM.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na ocenę. Ocena wystawiana na podstawie aktywności na zajęciach oraz kolokwium końcowego.

Projekt: zaliczenie na ocenę. Ocena wyznaczana na podstawie oceny: umiejętności związanej z realizacją zadań projektowych i przygotowanie sprawozdania oraz projektu procesu technologicznego.

Ocena końcowa z przedmiotu: średnia ważona: wykład 0,4, projekt 0,6.

Literatura podstawowa

  1. Pająk E. Zaawansowane technologie współczesnych systemów produkcyjnych. Wyd. Politechnika Poznańska.2000.

  2. Knosala R. (ed.) Inzynieria produkcji Kompendium wiedzy. PWE 2017

  3. James G. Brala Design for manufacturability - Handbook McGraw Hill. 2004..

Literatura uzupełniająca

  1. Inżynieria produkcji (zeszyty 1,2,3,5, 13,14) red. J. Jakubowski i inni. Wyd. UZ, 2005, 2006, 2007, 2017, 2018.

  2. Przybylski W., Deja M., Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn, WNT. Warszawa 2007

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 04-05-2018 20:48)