SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projektowanie systemów magazynowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projektowanie systemów magazynowych
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-ZL-D-20
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym skutkiem kształcenia jest poznanie: sformułowań problemów, metod optymalizacji, metod analizy i symulacji oraz sposobów odwzorowania struktur i organizacji obsługi systemów magazynowana.

Wymagania wstępne

Metody ilościowe w logistyce, modelowanie i symulacja procesów logistycznych w transporcie, statystyka

Zakres tematyczny

Wyróżnione obszary tematyczne związane z realizacją przedmiotu dotyczą sformułowań oraz wykorzystania metod optymalizacji dla projektowania magazynów w zagadnieniach planowania przepływów międzyoperacyjnych (dyskretnych systemów produkcyjnych) oraz łańcucha logistycznego. Rozważane zagadnienia dotyczą również możliwości uwzględnienia ograniczeń generowanych przez podsystemy magazynowania w modelach używanych do optymalizacji bieżącego i krótkookresowego planowania produkcji. Kolejny blok tematyczny skupia się na metodach analizy przepływów materiałowych na drodze wykorzystania metod sieci kolejkowych i metod symulacji komputerowej.

Kolejny obszar tematyczny dotyczy modelowania przebiegu procesów związanych z obsługą procesów magazynowania związanych z przepływami materiałowymi (zewnętrznymi i wewnętrznymi) w przedsiębiorstwie. W ramach wykładu przedstawiane są przypadki przebiegu procedur prowadzące do wyznaczenia wskaźników charakteryzujących przepływy materiałowe w przedsiębiorstwie. Narzędziami analizy jest arkusz kalkulacyjnych i pomocnicze struktury danych wymagane warunkami przyjętej metody. Wykorzystywanymi narzędziami symulacji są uniwersalne i dedykowane pakiety umożliwiające symulowanie sposobu kształtowania się strumieni materiałowych takie jak Crystal Ball i Simcron Modeller.

Ostatni poruszany obszar tematyczny dotyczy analizy zagadnień realizacji procesów  magazynowania z punktu widzenia organizacji ich obsługi. Uczestnicy zapoznają się z metodami budowy modeli procesów magazynowania za pomocą elementów BPMN i UML. Rozważania prowadzone są na podstawie przykładowych problemów związanych z odwzorowaniem struktur układów  magazynowania (oraz procedur obsługi procesów w nich występujących) w systemach ERP. Analizie poddawane są procedury obsługi typowych procesów związanych z przepływami materiałowymi w przedsiębiorstwie. Ilustrowane są zagadnienia związanie z dopuszczalnością i złożonością sposobów realizacji procedur obsługi, narzuconych przez system ERP  w różnych rzeczywistych przypadkach. Rezultatem jest zapoznanie się z możliwymi rozwiązaniami układów funkcjonalności i elementów interfejsu użytkownika aplikacji obsługi w różnych przypadkach przebiegu procesów magazynowania.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Projekt.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na ocenę. Ocena wystawiana na podstawie sprawdzianu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień.

Projekt: zaliczenie na ocenę. Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z realizacją zadań projektowych oraz prezentacji sprawozdania z realizacji projektu.

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

Gwynne R.: Zarządzanie logistyką magazynową, PWN, 2016.

Dudziński Z.: Poradnik organizatora gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie, PWE, 2012.

Krzyżaniak S. Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Biblioteka Logistyka, Poznań 2002.

Literatura uzupełniająca

Sawik T, Optymalizacja dyskretne w elastycznych systemach produkcyjnych, WNT Warszawa, 1992.

Planowanie i sterowanie produkcji w elastycznych systemach montażowych, WNT, Warszawa,1996.

Z. Korzeń Logistyczne Systemy Transportu Bliskiego i Magazynowania, tom II, Biblioteka Logistyka, 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 04-05-2018 20:24)