SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Techniczne przygotowanie produkcji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Techniczne przygotowanie produkcji
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-ZL-D-24
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta umiejętności techniczno-organizacyjnego przygotowania produkcji oraz opanowanie narzędzi i technik stosowanych w procesie przygotowania produkcji.

Wymagania wstępne

Organizacja systemów produkcyjnych, Zarządzanie produkcją i usługami

Zakres tematyczny

Treści wykładowe: Proces przygotowania produkcji w działalności przedsiębiorstwa. Charakterystyka prac technicznego przygotowania produkcji. Przygotowanie produkcji: projektowo-konstrukcyjne, technologiczne i organizacyjne. Zarządzanie dokumentacją techniczną. Wykorzystanie technik komputerowych w przygotowaniu produkcji.

Projekt - opracowaniu projektu technicznego przygotowania produkcji nowego lub modernizowanego wyrobu z uwzględnieniem:

  • analizy rynkowej, charakterystyki techniczno-eksploatacyjnej wyrobu, szacowanej wielkości produkcyjnej,
  • pracochłonności i kosztów konstrukcyjnego przygotowania produkcji,
  • pracochłonności i kosztów technologicznego przygotowania produkcji,
  • doboru i rozmieszczania maszyn i urządzeń produkcyjnych,
  • struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Projekt – praca studentów z wykorzystaniem literatury, norm oraz komputera. Wykorzystanie burzy mózgów i innych metod kreatywności do rozwiązywania problemów inżynierskich.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Ocena wystawiana na podstawie egzaminu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnie

Projekt: zaliczenie na ocenę. Kryteria oceny projektu obejmują: zastosowanie wybranych metod, technik lub narzędzi do opracowania projektu, uwzględnienie analizy rynku oraz zarządzania i organizacji przedsiębiorstwa, elementy innowacyjności w projekcie.

Końcowa ocena z przedmiotu jest średnia arytmetyczną z jego poszczególnych form.

Literatura podstawowa

Szatkowski K, Przygotowanie produkcji, PWN, Warszawa 2008

Matuszek J., Inżynieria produkcji, Wydawnictwo PŁ, Bielsko-Biała 2000

Literatura uzupełniająca

Durlik I., Inżynieria Zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, PLACET, Warszawa 2000

Pająk E., Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja, PWN, Warszawa 2006

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 12-05-2018 14:24)