SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Inżynieria procesów logistyki dystrybucji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Inżynieria procesów logistyki dystrybucji
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-ZL-D-25
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym skutkiem kształcenia będzie nabycie umiejętności projektowania systemów logistyki dystrybucji w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Tematy wykładów: Projektowanie magazynów wyrobów gotowych, centrów logistycznych i centrów obsługi klienta. Projektowanie procesów związanych z obsługą wysyłek wyrobów gotowych w różnych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Projektowanie infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb obsługi logistyki dystrybucji. Podział magazynów na sektory i analiza rotacji wyrobów gotowych w magazynie. Dobór środków transportu zewnętrznego. Planowanie dystrybucji wyrobów gotowych (efektywne zarządzanie dystrybucją wyrobów gotowych).

W ramach projektu studenci będą projektowali system logistyki dystrybucji dla wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Projekt będzie obejmował magazyn wyrobów gotowych wraz z doborem wyposażenia i środkami transportu wewnętrznego, system planowania wysyłek (pola wysyłkowe i kompletacji zamówień), planowanie załadunku środków transportu powiązane z planowaniem tras wysyłkowych.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Projekt.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Formą zaliczenia wykładu jest kolokwium pisemne. Formą zaliczenia zajęć projektowych jest ocena projektu obejmującego opracowane modele przebiegu procesów logistyki dystrybucji dla wybranych studiów przypadków przedsiębiorstw produkcyjnych.

Ocena końcowa – średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

1.     Coyle J., Bardi E., Langley Jr C.J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002. 

2.     Krawczyk S., Logistyka w przedsiębiorstwie - Wrocław : CL Consulting i Logistyka-Oficyna Wydawnicza "Nasz Dom i Ogród", 2007

3.     Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw, koncepcje, procedury doświadczenia, PWE, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 04-05-2018 14:55)