SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy transportowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy transportowe
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-ZL-D-27
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Głównym celem kształcenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prognozowania zapotrzebowania i planowania realizacji  procesów przewozowych w szeroko traktowanych systemach transportowych oraz w systemach logistycznych dystrybucji towarów i wyrobów gotowych.

Wymagania wstępne

Metody ilościowe w logistyce, Zintegrowane systemy zarządzania.

Zakres tematyczny

Dobór środków technicznych w obszarze logistyki dystrybucji, organizacja i technologia przewozów, sterowanie procesami przewozowymi, budowa i eksploatacja systemów telekomunikacyjnych i informatycznych dla potrzeb transportu, kształtowanie  infrastruktury  i oceny bezpieczeństwa środków i systemów transportowych, oddziaływanie środków transportu z infrastrukturą i środowiskiem naturalnym oraz stosowania mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji procesów w systemach transportowych.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Laboratorium komputerowe.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na ocenę. Ocena wystawiana na podstawie sprawdzianu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień.

Laboratorium: zaliczenie na ocenę. Oceniana jest realizacja poszczególnych zadań cząstkowych.

Projekt: zaliczenie na ocenę. Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z realizacją zadań projektowych oraz prezentacji sprawozdania z realizacji projektu.

Ocena końcowa – średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

Kacperczyk R.:  Transport i Spedycja cz. 1 i 2, Difin, Warszawa, 2009

Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K., Transport, PWN, Warszawa 2007.

Mendyk E., Ekonomika i organizacja transportu, Wyd. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań, 2002

Literatura uzupełniająca

Dembińska-Cyran I., Gubała M., Podstawy zarządzania transportem w przykładach, Wyd. Logistyki i Magazynowania, Poznań, 2005.

Leszczyński J., Modelowanie systemów i procesów transportowych, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 04-05-2018 21:11)