SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy transportowe w inżynierii produkcji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy transportowe w inżynierii produkcji
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-ZPU-D-20
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Roman Kielec, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z katalogiem środków i urządzeń do transportu bliskiego.  Nabycie umiejętności systemowego podejścia do projektowania, modernizacji i eksploatacji systemów transportowych oraz zarządzania nimi.

Wymagania wstępne

Logistyka produkcji. Zarządzanie produkcją i usługami.

Zakres tematyczny

Wykład

Logistyka. Logistyka zaopatrzenia, dystrybucji oraz transportu wewnętrznego. Transport, spedycja, magazynowanie. Zewnętrzne firmy logistyczne – outsourcing i współpraca. Planowanie i prognozowanie zapotrzebowania na usługi transportowe zewnętrzne i wewnętrzne. Planowanie procesów transportowych w systemach produkcyjnych. Planowanie sieci transportowych oraz organizowanie potoków ruchu z uwzględnieniem automatyzacji i robotyzacji procesów w systemach transportowych i produkcyjnych.

Projekt

Projektowania linii potokowych, metoda równoważenia linii. Zarządzanie procesami eksploatacji środków transportowych, harmonogramowanie napraw i remontów. Optymalizacja czynności i systemów transportowych dla transportu wewnętrznego i zewnętrznego. Outsourcing logistyczny.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Projekt – praca indywidualna i grupowa studentów z wykorzystaniem literatury i notatek z wykładów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.

Zaliczenie projektu uzyskuje się na podstawie pozytywnej oceny ze zrealizowanych projektów. Kryteria oceny projektów obejmują elementy wiedzy, umiejętności i kompetencji scharakteryzowane w efektach kształcenia.

Ocena końcowa – średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Gregoraszczuk M., Mechanizacja transportu wewnętrznego, Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 1999.
  2. Matuszek J. Inżynieria produkcji, Bielsko-Biała, 2000
  3. Korzeń Z., Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania, Tom I - Infrastruktura, technika, informacja, Biblioteka logistyka, Poznań, 1998
  4. Romanow P., Zarządzanie transportem przedsiębiorstw przemysłowych, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2003

Literatura uzupełniająca

  1. Pawlicki K., Transport w przedsiębiorstwie, Maszyny i urządzenia, WSiP, Warszawa 1996
  2. Fertsch M., Podstawy zarządzania przepływem materiałów w przykładach, Biblioteka logistyka, Poznań 2003

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 04-05-2018 18:23)