SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy techniczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy techniczne
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-ZPU-D-23
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Wojciech Babirecki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie podstawowej wiedzy i nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji z zakresu projektowania i analizy systemów technicznych, które będą wykorzystane w dalszym procesie kształcenia i użyteczne w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Podstawy projektowania inżynierskiego, Grafika inżynierska

Zakres tematyczny

Projekt

Projektowanie systemów technicznych dla wybranego wyrobu z wykorzystaniem metod twórczego rozwiązywania problemów inżynierskich. Analiza ryzyka w systemach technicznych. Niezawodność systemów technicznych (szacowanie niezawodności w fazie projektowania, tworzenie blokowych diagramów niezawodności, obliczanie wskaźników niezawodnościowych). Szacowanie cyklu życia i kosztów systemu technicznego.

Metody kształcenia

Projekt – praca indywidualna i grupowa studentów z wykorzystaniem literatury i notatek z innych przedmiotów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Projekt:

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z dokumentacji projektowej i odpowiedzi ustnych, z uwzględnieniem znajomości poznanych na zajęciach metod, technik i narzędzi oraz umiejętności integracji wiedzy multidyscyplinarnej i podejścia systemowego i analizy rozwiązań technicznych.

Literatura podstawowa

  1. Dietrych J. System i konstrukcja, WNT, Warszawa, 1978
  2. Bertalanfy von L, Ogólna teoria systemów, Warszawa, 1984
  3. Hubka V., Teorie Technischer Systeme, 1987

Literatura uzupełniająca

1.   Cempel Cz., Teoria i inżynieria systemów, E-skrypt

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 04-05-2018 19:13)