SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zaawansowane techniki CAD - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zaawansowane techniki CAD
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-ZPU-D-27
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Wojciech Babirecki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie podstawowej wiedzy i nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji z zakresu komputerowego wspomagania projektowych prac inżynierskich, które będą wykorzystane w dalszym procesie kształcenia i użyteczne w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Grafika inżynierska, Podstawy projektowania inżynierskiego, Podstawy komputerowego wspomagania projektowania

Zakres tematyczny

Wykład

Przegląd programów komputerowego wspomagania projektowania i prac inżynierskich. Wprowadzenie do komputerowego modelowania 3D. Podstawy modelowania bryłowego i powierzchniowego. Animacje. Pozaprojektowe wykorzystanie modeli CAD. Sprzężenia informacyjne systemów CAD i CAM. Obliczenia wytrzymałościowe w projektowaniu. Komputerowe wspomaganie obliczeń.

Projekt

Praca w jednym z wybranych programów: AutoCAD Mechanical lub Inventor. Krótkie wprowadzenie do wybranego programu. Modelowanie 3D części i zespołów maszyn, Animacje i symulacje pracy zaprojektowanego zespołu. Tworzenie plików graficznych zaprojektowanego elementu wykorzystywanych w materiałach informacyjnych, ulotkach, katalogach, instrukcjach obsługi, itp.

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Projekt – praca indywidualna i grupowa studentów z wykorzystaniem literatury i notatek z wykładów, praca przy komputerze.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

Zaliczenie w formie egzaminu.

Projekt

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z opracowanych projektów, z uwzględnieniem umiejętności wykorzystania oprogramowania CAD/CAE do rozwiązania konkretnego przypadku wg treści zagadnień projektowych oraz analizy projektu. Uwzględnianymi kryteriami oceny poszczególnych projektów są również: współpraca studenta w zespole realizującym zadanie projektowe oraz kreatywność przy jego rozwiązaniu.

Ocena końcowa – średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Magnucki K., Szyc W. Wytrzymałość materiałów w zadaniach. Pręty, płyty i powłoki obrotowe, PWN, Warszawa-Poznań, 2000.
  2. AutoCAD Mechanical 2000, Tutorial
  3. M. Malinowski, M. Sąsiadek: Materiały pomocnicze z podstaw systemu CAD/CAE AutoCAD GB/PL Power Pack, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2002 (preskrypt).
  4. Wytrzymałość materiałów, M. Niezgodziński, T. Niezgodziński. Instrukcje do realizacji ćwiczeń + załączniki
  5. B. Matthews, AutoCad 3D, Helion, 2001
  6. E. Chlebus, Techniki komputerowe CAX w inżynierii Produkcji, WNT Warszawa, 2000

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 08-09-2018 11:27)