SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praca dyplomowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praca dyplomowa
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZPU-D-33
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 20
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Taras Nahirnyy
  • dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
  • dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 0 0 0 0 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest pogłębienie poprzez pracę własną wiedzy i umiejętności o narzędziach i metodach badawczych związanych z wybraną specjalizacją oraz opracowanie pracy magisterskiej.

 

Wymagania wstępne

Seminarium dyplomowe.

Zakres tematyczny

Opracowanie pracy magisterskiej wg karty pracy dyplomowej. Praca składa się z zagadnień teoretycznych (przegląd literatury naukowej i technicznej) oraz pracy własnej (przedstawienie metodyki badań, wyników badań, technologii produkcji wyrobu, zagadnień automatyzacji produkcji, technologii eksploatacji maszyny itp.). Do obrony powinna być opracowana również prezentacja pracy.

Metody kształcenia

Praca z książką, danymi źródłowymi, katalogami, standardami, w Internecie. Samodzielna lub zespołowa praca w laboratoriach i pracowniach komputerowych. Dyskusje podczas spotkań z promotorem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena końcowa wystawiana jest w oparciu o ocenę strony merytorycznej, językowej i edytorskiej przedstawionego przez studenta  opracowania.

 

Literatura podstawowa

  1. Literatura z obszarów przedmiotów ogólnotechnicznych i specjalistycznych, zgodna z podjętym tematem pracy magisterskiej.

Literatura uzupełniająca

  1. Affeltowicz J., Ogólne podstawy pisania technicznych prac dyplomowych: pomocnicze materiały dydaktyczne, Wyd. Politechnika Gdańska, Gdańsk, 1980.
  2. Boć J., Jak pisać pracę magisterską, wyd. 4 popr., Wyd. Kolonia Wrocław, 2003.
  3. Budzeń H., Przygotowanie pracy magisterskiej: przewodnik metodyczny, wyd. 2 popr. i uzup., Wyd. Politechnika Radomska, Radom, 2000.
  4. Opoka E., Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, wyd. 2, Wyd. Politechnika Śląska Gliwice, 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 12-05-2018 13:56)