SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Bezpieczeństwo procesowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo procesowe
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-03
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Waldemar Uździcki, prof. UZ
  • dr Czesław Częstochowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa obchodzenia się z materiałami niebezpiecznymi.

Wymagania wstępne

Analiza i ocena zagrożeń w środowisku pracy. 

Zakres tematyczny

Międzynarodowe akty prawne w zakresie bezpieczeństwa procesowego. Audyt bezpieczeństwa instalacji procesowej. System rejestracji i dokumentacji dotyczącej transportu i składowania odpadów niebezpiecznych - znakowanie, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych. Zasady transportu materiałów niebezpiecznych – procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych. Zagrożenia związane ze składowaniem odpadów niebezpiecznych - istniejące technologie zagospodarowywania, unieszkodliwiania i składowania różnych odpadów. Zasady przygotowywania raportów bezpieczeństwa i planów operacyjno ratowniczych. Systemy wczesnego wykrywania zagrożeń i ostrzegania przed zagrożeniami oraz likwidacji zagrożeń

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy

Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne, pomiar, analiza, dyskusja, 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zalicza się na podstawie oceny z kolokwium. Warunkiem przystąpienia do kolokwium zaliczeniowego z wykładu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.

Ćwiczenia laboratoryjne: oceniane są na podstawie obecności i wykonania wszystkich ćwiczeń.

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z zaliczenia ćwiczeń i wykładu.

Literatura podstawowa

  1. Borysiewicz M., Furtek A., Potempski S., Poradnik metod oceny ryzyka związanego z niebezpiecznymi instalacjami procesowymi, Instytut Energii Atomowej, Otwock-Świerk, 2000
  2. Michalik J. S., Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym, Główny Inspektorat Pracy, Warszawa, 2005
  3. Markowski A., Zarządzanie ryzykiem w przemyśle chemicznym i procesowym, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2000
  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie sie w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 2013, poz. 1479

Literatura uzupełniająca

1.       Markowski A., Zapobieganie stratom w przemyśle cz. III, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2000

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Czesław Częstochowski (ostatnia modyfikacja: 16-05-2018 09:07)