SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka badań ergonomicznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka badań ergonomicznych
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Andrzej Lasota
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z teoretyczną wiedzą dotyczącą metod stosowanych w badaniach ergonomicznych. Wykształcenie umiejętności ich praktycznego stosowania do rozwiązywania problemów dotyczących ergonomii środowiska pracy.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu podstaw ergonomii.

Zakres tematyczny

Podstawowe pojęcia, istota badań, oceny. Procedura badawcza, organizacja, przebieg. Czynnik ludzki. Interwencja ergonomiczna. Metody ergonomiczne stosowane w diagnozie i ocenie: narażenia na ergonomiczne czynniki ryzyka, obciążenia pracą. Ocena i diagnoza ergonomiczna stanowisk pracy. Ocena i diagnoza procesów produkcyjnych.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, prezentacja, pokaz

Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne, symulacja, studia przypadków.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin pisemny (pytania otwarte, min 51% na zaliczenie)

Laboratorium: wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych. Wykonanie wszystkich sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych przewidzianych programem nauczania oraz ich pozytywna ocena.

Ocena końcowa – średnia arytmetyczna ocen z wykładu i laboratorium.

Literatura podstawowa

1.     Gedliczka A., Pochopień P., Szklarska A., Welon Z., Atlas miar człowieka. Dane do projektowania i oceny ergonomicznej, CIOP, Warszawa, 2001

2.     Górska E., Ergonomia: projektowanie, diagnoza, eksperymenty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002

3.     Horst W., Ryzyko zawodowe na stanowisku pracy. Część I. Ergonomiczne czynniki ryzyka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004

4.     Koradecka D. (red), Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP, Warszawa 2001

5.     Lewandowski J., Ergonomia. Wyd. PWN Warszawa-Łódź 2001

6.     Pacholski L. (red.), Ergonomia, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1986

Literatura uzupełniająca

1.     Batogowska A., Słowikowski J., Atlas antropometryczny dorosłej ludności Polski dla potrzeb projektowania, Prace i Materiały, zeszyt 149, IWP, Warszawa 1994

2.     Olszewski J., Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997

3.     Słowikowski J., Metodologiczne problemy projektowania ergonomicznego w budowie maszyn, CIOP, Warszawa 2000

4.     Zbiór Polskich Norm z zakresu ergonomii i projektowania

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Andrzej Lasota (ostatnia modyfikacja: 24-04-2018 14:34)