SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kształtowanie mikroklimatu w pomieszczeniach pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kształtowanie mikroklimatu w pomieszczeniach pracy
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Remigiusz Aksentowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie kształtowania mikroklimatu w pomieszczeniach.

Wymagania wstępne

Bezpieczeństwo procesowe.  Analiza i ocena zagrożeń w środowisku pracy.

Zakres tematyczny

Czynniki kształtujące środowisko powietrzne w pomieszczeniach pracy. Zanieczyszczenie powietrza pyłami. Pyły w środowisku pracy. Szkodliwe działanie pyłów na człowieka. Pomiary zapylenia. Metody badania parametrów pyłów. Ograniczanie emisji pyłów. Zapobieganie skutkom narażenia na pyły. Wentylacja pomieszczeń przemysłowych. Wentylacja miejscowa. Pneumatyczne instalacje odciągowe.  Zasady dotyczące pomiarów podstawowych parametrów instalacji wentylacyjnych.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy

Ćwiczenia: pogadanka, pomiar, ćwiczenia laboratoryjne, analiza, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: ocena z kolokwium. Warunkiem przystąpienia do kolokwium zaliczeniowego z wykładu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych.

Ćwiczenia laboratoryjne oceniane są na podstawie: obecności i wykonania wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych.

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z wykładu i laboratorium.

Literatura podstawowa

1.      Dolny S.: Transport pneumatyczny i odpylanie w przemyśle drzewnym. Akademia Rolnicza, Poznań 1999.

2.      Więcek E., Stroszejn-Mrowca G., Maciejewska A.: Pyły środowiska pracy. W: Higiena pracy pod red. Induskiego J.A. Oficyna wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy, Łódź 1999.

3.      Fortuna S.: Wentylatory. Podstawy teoretyczne, zagadnienia konstrukcyjno-eksploatacyjne i zastosowanie. Wydawnictwo TECHWENT, Kraków 1999.

4.      Gliński M.: Optymalizacja parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy. Miejscowa wentylacja wywiewna. Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2007.

5.      Słomka A.: Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń pracy. OSPIP, Wrocław 2005.

Literatura uzupełniająca

1.      PN-ISO 4225:1999 Jakość powietrza – Zagadnienia ogólne – Terminologia.

2.      PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004 Ochrona czystości powietrza – Pobieranie próbek – Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników.

3.      PN-Z-04030-05:1991 Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości pyłu - Oznaczanie pyłu całkowitego na stanowiskach pracy metodą filtracyjno-wagową.

4.      PN-Z-04030-06:1991 Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości pyłu - Oznaczanie pyłu respirabilnego na stanowiskach pracy metodą filtracyjno-wagową.

5.      Ogrzewanie i klimatyzacja. Poradnik. Recknagel, EWFE, Gdańsk 1994.

6.      Mierzwiński S.: Kształtowanie rozdziału powietrza w wentylowanych pomieszczeniach, Forum Wentylacja, Warszawa 2000

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 18-04-2018 11:43)