SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komputerowo wspomagana diagnoza i projektowanie ergonomiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komputerowo wspomagana diagnoza i projektowanie ergonomiczne
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-21
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Andrzej Lasota
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wykształcenie praktycznych umiejętności posługiwania się metodami komputerowymi stosowanymi w diagnozie ergonomicznej, ocenie obciążenia pracą, ergonomicznym projektowaniu stanowisk pracy.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu podstaw ergonomii, informatyki.

Zakres tematyczny

Komputerowe wspomaganie diagnozy i oceny narażenia pracowników na ergonomiczne czynniki ryzyka. Ocena obciążeń statycznych. Ocena obciążeń posturalnych i ryzyka narażenia na zaburzenia w układzie mięśniowo-szkieletowym (w pozycji siedzącej, stojącej) – w pracach o charakterze powtarzalnym. Ocena ryzyka narażenia operatorów w odniesieniu do wykonywanych zadań. Projekt stanowiska pracy.

Metody kształcenia

Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego, projekt.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium: wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych i wszystkich sprawozdań z ćwiczeń, projektu przewidzianych programem nauczania oraz ich pozytywna ocena.

Ocena końcowa – ocena z laboratorium.

Literatura podstawowa

1.      Batogowska A., Słowikowski J., Atlas antropometryczny dorosłej ludności Polski dla potrzeb projektowania, Prace i Materiały, zeszyt 149, IWP, Warszawa 1994

2.      Górska E., Ergonomia: projektowanie, diagnoza, eksperymenty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002

3.      Horst W., Ryzyko zawodowe na stanowisku pracy. Część I. Ergonomiczne czynniki ryzyka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004

4.      Koradecka D. (red), Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP, Warszawa 2001

5.      Tytyk E., Projektowanie ergonomiczne, PWN, Warszawa-Poznań 2001

Literatura uzupełniająca

1.      Dokumentacja oprogramowania

2.      Gedliczka A., Pochopień P., Szklarska A., Welon Z., Atlas miar człowieka. Dane do projektowania i oceny ergonomicznej, CIOP, Warszawa, 2001

3.      Nowak E., Atlas antropometryczny populacji polskiej – dane do projektowania, IWP, Warszawa 2000

4.      Zbiór Polskich Norm z zakresu ergonomii i projektowania

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Andrzej Lasota (ostatnia modyfikacja: 24-04-2018 14:21)