SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Andragogika i problemy doskonalenia zawodowego służby BHP - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Andragogika i problemy doskonalenia zawodowego służby BHP
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-25.1
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
  • dr Aneta Klementowska
  • dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z istotą i założeniami kształcenia/dokształcania/doskonalenia zawodowego osób dorosłych.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Edukacja permanentna, jako proces całożyciowy. System pojęciowy andragogiki jako pedagogiki dorosłych. Współczesne problemy oświaty dorosłych w służbach bhp. Specyfika procesu nauczania dorosłych w zakresie bhp. Współczesne znaczenie kształcenia ustawicznego wśród pracowników zajmujących się zagadnieniami bhp. Kształcenie pracownicze w formach szkolnych (kształcenie zawodowe na etapie zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły średniej oraz uczelni wyższych). Klasyfikacja organizatorów pozaszkolnej edukacji zawodowej dorosłych, uczestnicy edukacji pozaszkolnej. Formy pozaszkolnej edukacji zawodowej dorosłych oferowane dla służb bhp. Charakterystyka ucznia dorosłego oraz metody pracy z osobą dorosłą. Oświata dorosłych, jej zadania i rola w Unii Europejskiej. Oferowane, na europejskim rynku edukacyjnym, formy edukacji dorosłych w ramach bhp. Formy szkolne i pozaszkolne w edukacji dorosłych - analiza ofert na lokalnym rynku edukacyjnym oraz przykładowych programów szkoleń dla pracowników służb bhp. Wspomaganie pracowników służb bhp w procesie doskonalenia zawodowego.

Metody kształcenia

Wykład: konwencjonalny, pokaz, demonstracja

Ćwiczenia: ćwiczenia, metoda projektu, dyskusja problemowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczany jest w formie pisemnego kolokwium (min. 51% na pozytywne zaliczenie).

Ćwiczenia: na podstawie ocenionych projektów i sprawdzianów.

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen wykładu i ćwiczeń.

Literatura podstawowa

  1. Aleksander T, Andragogika. Podręcznik akademicki, Radom-Kraków 2009.
  2. Jankowski D., Przyszczypkowski K., Skrzypczak J., Podstawy edukacji dorosłych ,Poznań 2003.
  3. Karaś S., Dydaktyka oświaty pozaszkolnej, Warszawa-Radom 1995.
  4. Piwowarski R.(red.), Oświata dorosłych, nowe uwarunkowania i wyzwania, Warszawa 1998.
  5. Solarczyk-Ambrozik E., Przyszczypkowski K. (red.), Oświata Dorosłych, Poznań-Toruń 1999.
  6. Skrzypczak J., Aleksander T., Edukacja ustawiczna w zmieniającej się sytuacji edukacyjnej (wybrane problemy), Poznań 1998.

Literatura uzupełniająca

1.     Dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej, Warszawa 2008.

2.     Fabiś A. (red.), Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych. Andragogika jako przedmiot akademicki, Mysłowice-Zakopane 2004.

3.     Marczuk M. (red.), Problemy i dylematy andragogiki, Lublin-Radom 1994.

4.     Problemy Profesjologii - półrocznik

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aneta Klementowska (ostatnia modyfikacja: 26-04-2018 14:09)