SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychospołeczne problemy kształcenia i doskonalenia zawodowego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychospołeczne problemy kształcenia i doskonalenia zawodowego
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-25.2
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
 • dr Aneta Klementowska
 • dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z istotą, założeniami i możliwościami w zakresie kształcenia/doskonalenia zawodowego osób dorosłych.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Problematyka kanonu wykształcenia ogólnego i zawodowego (aspekt aksjologiczny, epistemologiczny, technologiczny). Skutki funkcjonalnego, cywilizacyjnego i kulturowego analfabetyzmu. Okresy rozwoju człowieka. Genetyka i dziedziczenie a funkcjonowanie człowieka. Psychologiczne mechanizmy zachowania człowieka w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego. Rozwój zawodowy na rzecz gospodarki opartej na wiedzy. Rozwój psychospołeczny dostosowany do czasu transformacji cywilizacji. Motywacja osób dorosłych do kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.  Formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego. Edukacja dorosłych w organizacji. Standardy kwalifikacyjne w kształceniu i doskonaleniu zawodowym. Zasady uczenia się osób dorosłych. Metody edukacji profesjonalnej oraz ich skuteczność (np. trening interpersonalny, programowanie neurolingwistyczne, trening asertywności, myślenie pozytywne, treningi doskonalenia pracy, pobudzania informacji i rozwoju twórczości itd.). Diagnoza: zaburzeń w możliwościach przyswajania wiedzy, stylów uczenia się preferowanych przez uczniów dorosłych.  

Metody kształcenia

Wykład: konwencjonalny, pokaz, demonstracja.

Ćwiczenia: ćwiczenia, metoda projektu, dyskusja problemowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczany jest w formie pisemnego kolokwium (min 51% na pozytywne zaliczenie).

Ćwiczenia: na podstawie ocenionych projektów i sprawdzianów.

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen wykładu i ćwiczeń.

Literatura podstawowa

 1. Aleksander T. (red.), Środowiska wychowawcze i edukacja dorosłych w dobie przemian, Kraków 2003.
 2. Jankowski D., Przyszczypkowski K., Skrzypczak J., Podstawy edukacji dorosłych, Poznań 2003.
 3. Karaś S., Dydaktyka oświaty pozaszkolnej, Warszawa-Radom 1995.
 4. Karney J.E., Psychopedagogika pracy, Warszawa 2007.
 5. Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 2000.
 6. Piwowarski R.(red.), Oświata dorosłych, nowe uwarunkowania i wyzwania, Warszawa 1998.
 7. Solarczyk-Ambrozik E., Przyszczypkowski K. (red.), Oświata Dorosłych, Poznań-Toruń 1999.
 8. Skrzypczak J., Aleksander T., Edukacja ustawiczna w zmieniającej się sytuacji edukacyjnej (wybrane problemy), Poznań 1998.
 9. Strelau J., (red.), Psychologia, Podręcznik akademicki, tom 2, Psychologia ogólna,Gdańsk 2004.

Literatura uzupełniająca

 

1. Polakowska-Kujawa J. (red.), Socjologia ogólna – wybrane problemy, Warszawa 2002.

2.  „Edukacja Dorosłych” – półrocznik.

3. „Problemy Profesjologii” – półrocznik.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aneta Klementowska (ostatnia modyfikacja: 28-04-2018 00:17)