SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kształtowanie i badanie materiałów technicznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kształtowanie i badanie materiałów technicznych
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-27
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Czesław Częstochowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zdobycie wiedzy na temat sposobów kształtowania struktury i właściwości materiałów

Wymagania wstępne

Wiedza z nauki o materiałach i inżynierii wytwarzania

Zakres tematyczny

Sposoby kształtowania i badania właściwości materiałów inżynierskich. Rodzaje struktur i właściwości fizyko-chemicznych, mechanicznych materiałów, i produktów otrzymanych w wyniku różnych procesów technologicznych.  Badanie struktury połączeń nierozłącznych. Badanie zawartości siarki i fosforu w materiałach stopowych. Projektowanie wybranych procesów technologicznych.

Metody kształcenia

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – kolokwium (min. 51% na pozytywne zaliczenie)

Laboratorium i ćwiczenia projektowe – zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, sprawozdań oraz kontrolnych sprawdzianów i projektu

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z wykładu i laboratorium.

Literatura podstawowa

  1. Ashby M. F. (1998): Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim. WNT Warszawa

  2. Ashby M. F., Jones D. R. H. (1995): Materiały inżynierskie cz. 1 i 2. WNT Warszawa

  3. Grabski M., Kozubowski J. (2003): Inżynieria materiałowa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Warszawa

  4. Przybyłowicz K., Przybyłowicz J. (2000): Materiałoznawstwo w pytaniach i odpowiedziach. WNT Warszawa

Literatura uzupełniająca

  1. Bijak-Żochowski M. (2006): Mechanika materiałów i konstrukcji t. 1 i 2. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej. Warszawa

  2. Wilczyński A. P. (1996): Polimerowe kompozyty włókniste. WNT Warszawa

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 18-04-2018 11:43)