SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-28
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Anna Przyjemska-Skrabucha
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wg Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Zakres tematyczny

W ramach przedmiotu realizowane są następujące zagadnienia:

 • Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania oraz pisania na poziomie B2 w sytuacjach życia codziennego. Opanowanie struktur gramatycznych.

 • Elementy języka technicznego i specjalistycznego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Metody kształcenia

Laboratorium: Zajęcia komunikacyjne, praca w parach, grupach i indywidualna z wykorzystaniem środków audiowizualnych oraz multimedialnych

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach (maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności), wykonanie wszystkich zadań określonych przez prowadzącego (m.in. uzyskanie pozytywnej oceny pracy indywidualnej, w parach oraz grupach, prezentacji ustnej na temat związany z kierunkiem studiów) oraz zaliczenie dwóch pisemnych kolokwiów w semestrze.

Ocena końcowa: ocena z laboratorium

Literatura podstawowa

 1. Vicky Hollet, John Sydes, Tech Talk pre intermediate, Oxford University Press, 2005

 2. Richardson K., Kabanagh M., Sydes J., Emmerson P., The Business Pre-Intermediate, Macmillan, Oxford

Literatura uzupełniająca

 1. Nick Brieger, Alison Pohl, Technical English : vocabulary and grammar, Summertown Publishing, 2008

 2. Longman Business Dictionary, Pearson Education Limited, Harlow, 2007

 3. Słownik Techniczny Angielsko-Polski, Polsko-Angielski, wyd. REA, 2005

 4. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson, New English File Pre Intermediate, Oxford University Press, 2007

 5. Michael Swan, Catherine Walter, The Good Grammar Book, Oxford University Press, 2009

 6. http://www.onestopenglish.com/

 7. http://www.insideout.net/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 18-04-2018 11:43)