SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy wiedzy technicznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy wiedzy technicznej
Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-pod.wiedz.tech.-N16
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Gospodarka Nieruchomościami
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 42
(w tym jako e-learning)
2,8
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowym zakresem pojęciowym, głównymi uregulowaniami prawno – administracyjnymi oraz elementarnymi zagadnieniami techniczno – funkcjonalnymi budownictwa ogólnego. Uzyskanie podstawowej wiedzy  z  zakresu technologii w budownictwie.Zapoznanie studentów z podstawowym zakresem pojęciowym oraz głównymi uregulowaniami prawa budowlanego dotyczącymi procesu inwestycyjno – budowlanego. Zapoznanie studentów z podstawowym zakresem pojęciowym, głównymi uregulowaniami prawno – administracyjnymi i organizacyjnymi oraz  zagadnieniami techniczno – funkcjonalnymi eksploatacji nieruchomości. Uzyskanie  przez  studentów   wiedzy  z  zakresu  podstawy kosztorysowania w budownictwie.Uzyskanie  przez  studentów   wiedzy  z  zakresu  bezpieczeństwa użytkowego konstrukcji. Uzyskanie podstawowej wiedzy  z  zakresu Podstawy budownictwa

 

Wymagania wstępne

Zdolność racjonalnego i ścisłego myślenia, umiejętność czytania ze zrozumieniem przepisów techniczno – budowlanych, podstawy arytmetyki i rysunku technicznego.

Podstawy budownictwa

Zakres tematyczny

1)     pojęć, struktury klasyfikacji, zasad i wskazówek kwalifikowania obiektów budowlanych,

2)     Uregulowania zawarte w ustawie Prawo budowlane oraz w dwóch przepisach wykonawczych do niej: Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Warunkach technicznych użytkowania budynków mieszkalnych,

3)     Stosowanie w przedsięwzięciach budowlanych dokumentów odniesienia takich jak przepisy techniczno – budowlane, polskie i europejskie normy, warunki techniczne ITB, zasady wiedzy technicznej,

4)     Zasady obliczania powierzchni i kubatury obiektów budowlanych z omówieniem obowiązujących w tym zakresie uregulowań prawnych,

5)     Zawartość wymaganej i kompletnej dokumentacji obiektów budowlanych na etapie realizacyjnym oraz eksploatacyjnym.

Rodzaje konstrukcji ze względu na zastosowany materiał, konstrukcje tradycyjne, konstrukcje prefabrykowane. Elementy konstrukcji i wykończenia budynków. Technologie wykończenia budynków. Materiały i wyroby budowlane dopuszczone do użytkowania. Instalacje wewnętrzne w budynkach.

1)     Zakres i forma projektu budowlanego,

2)     Pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy obiektu budowlanego,

3)     Pozwolenie na użytkowanie i zawiadomienie o zakończeniu budowy,

4)     Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części,

5)     Rozbiórka obiektu budowlanego,

6)     Prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego,

7)     Organy administracji architektoniczno – budowlanej.

1)     Defekty obiektów budowlanych wynikające z błędów projektowych, wykonawczych, szkód górniczych i eksploatacyjnych,

2)     Zużycie techniczne, funkcjonalne i środowiskowe obiektów budowlanych – miary i sposoby oceny,

3)     Ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwo elektryczne i gazowe,

4)     Zaopatrzenie w wodę, ochrona środowiska i utrzymanie czystości,

5)     Zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej i certyfikacja energetyczna budynków.

Podstawy  kosztorysowania:

Pojęcia ogólne,  akty prawne, rodzaje kosztorysów, rola, zadania i funkcje kosztorysów

Baza normatywna normatywna i cenowa – techniki normowania pracy ludzi, maszyn i zużycia materiałów

Zasady wykonania przedmiarów i obmiarów robót

Specyfikacja kosztorysowania robót budowlanych

Przykłady kosztorysowania   

Warunki bezpieczeństwa. i użytkowania konstrukcji Definicje. Walory techniczne i użytkowe. Spełnienie prawne i normowe warunków bezpieczeństwa i użytkowych. Przeglądy konstrukcji. Określenie stanu technicznego elementów konstrukcji i całej konstrukcji. Szczegółowe przepisy dotyczące spełnienia bezpiecznych warunków użytkowania. Okresowe przeglądy techniczne budynków i urządzeń. Uprawnienia w zakresie przeprowadzonych przeglądów, forma i zakres protokołów kontroli, prace  konserwacyjne. Sposoby określana potrzeb remontów. Planowanych i realizacja remontów bieżących oraz remonty kapitalne.  

Metody kształcenia

Wykład klasyczny z elementami interaktywnymi.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo oraz wykazanie się niezbędnym minimum wiedzy i umiejętności z merytorycznego zakresu przedmiotu.

Literatura podstawowa

1.      Jednolity tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z późn. zm.),

2.      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2003 r.; Nr 33, poz. 270 z 2004 r.; Nr 109, poz. 1156 z 2008 r.; Nr 201 poz. 1238 i Nr 56, poz. 461 z 2009 r.; Nr 239, poz. 1597 z 2010 r.),

3.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836 z 1999 r. oraz Nr 205, poz. 1584 z 2009 r.),

4.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z 2000 r. oraz Dz. U. Nr 18, poz. 170 z 2002 r.),

5.      PN-70/B-02365 „Powierzchnia budynków. Podział, określanie i zasady obmiaru”,

6.      PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”

 

  1. Panas J. Nowy poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa, 2005.
  2. Pierzchlewicz J., Jarmontowicz R. Budynki murowane materiały i konstrukcje. Arkady, Warszawa 1993.
  3. Żenczykowski W. Budownictwo ogólne. Elementy i konstrukcje budowlane, tom 2/1. Arkady, Warszawa, 1990.

Literatura uzupełniająca

  1. Obliczanie powierzchni i kubatury obiektów o różnym przeznaczeniu. Poradnik specjalisty ds. nieruchomości, Jerzy Ebing, Verlag Dashofer Sp. z o.o.  2006 r,
  1. „Struktura i uwarunkowania współczesnego procesu inwestycyjno-budowlanego” – prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński, Przegląd Budowlany 11/2010,
  1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

    1.      Pliszka E. Vademecum budowlane Arkady, Warszawa, 2001.

    2.      Stefańczyk B. Budownictwo ogólne Arkady, Warszawa, 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Gerard Bryś (ostatnia modyfikacja: 19-04-2018 15:47)