SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe i egzamin - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe i egzamin
Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-sde-N17
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Gospodarka Nieruchomościami
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 8
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przedmiotu seminarium dyplomowe cele tego przedmiotu: sprawdzenia i kontrolowania studenta podczas pisania pracy dyplomowe i prawidłowe ukierunkować i przegotować na obrony.

Wymagania wstępne

Obecność 80% na zajęć i przyjęcia temat pracy dyplomowej od promotora 

Zakres tematyczny

Wykonania praca dyplomowa na danym temacie przegotowany przez promotora 

Metody kształcenia

Tradycyjne 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

Brak

Literatura uzupełniająca

Brak

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Gerard Bryś (ostatnia modyfikacja: 23-04-2018 16:38)